Connect with us

Horoscope

18 มังคะละสุตตัง มงคลสูตร ๓๘ ประการ สู่ความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต

Avatar

Published

onบทสวดมงคลสูตรเป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่เป็นการยกถึงเหตุการณ์หรือการปฏิบัติต่างๆว่าเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาแล้วนั้นมงคลของมนุษย์และเทวดาเกิดจากการกระทำที่เป็นมงคลจากภายในตัวคือการกระทำความดี ซึ่งหากสามารถกระทำสิ่งอันเป็นมงคลจากภายในตัวแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปกราบไหว้อ้อนวอนขอความเป็นมงคลจากสิ่งต่างๆนอกตัวแต่อย่างใด

ตามเนื้อหาแล้วในพระมงคลสูตรนั้นยึดถือการปฏิบัติตนทั้งสิ้น ไม่ได้ยึดถือเอาจากวัตถุใดๆ พระมงคลสูตรถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๑๐ หมวด ๓๘ ประการดังนี้ค่ะ

หมวดที่ ๑

๑. ไม่คบคนพาล (อะเสวะนา จะ พาลานัง)

๒. คบบัณฑิต (ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา)

๓. บูชาคนที่ควรบูชา (ปูชา จะ ปูชะนียานัง)

หมวดที่ ๒

๔. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม (ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ)

๕. มีบุญวาสนามาก่อน (ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา)

๖. ตั้งตนชอบ (อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ)

หมวดที่ ๓

๗. เป็นพหูสูต (พาหุสัจจัญจะ)

๘. มีศิลปะ (สิปปัญจะ)

๙. มีวินัย (วินะโย จะ สุสิกขิโต)

๑๐. มีวาจาสุภาษิต (สุภาสิตา จะ ยา วาจา)

หมวดที่ ๔

๑๑. บำรุงมารดาบิดา (มาตาปิตุอุปัฏฐานัง)

๑๒. เลี้ยงดูบุตร (ปุตตะทารัสสะ สังคะโห)

๑๓. สงเคราะห์ภรรยา(สามี) (ทาระสังคะโห)

๑๔.​ ทำงานไม่คั่งค้าง (อะนากุลา จะ กัมมันตา)

หมวดที่ ๕

๑๕. บำเพ็ญทาน (ทานัญจะ)

๑๖. ประพฤติธรรม (ธัมมะจะริยา จะ)

๑๗. สงเคราะห์ญาติ (ญาตะกา นัญจะ สังคะโห)

๑๘. ทำงานไม่มีโทษ (อะนะวัชชานิ กัมมานิ)

หมวดที่ ๖

๑๙. งดเว้นจากบาป (อาระตี วิระตี ปาปา)

๒๐. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา (มัชชะปานา จะ สัญญะโม)

๒๑.​ ไม่ประมาทในธรรม (อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ)

หมวดที่ ๗

๒๒. มีความเคารพ (คาระโว จะ)

๒๓. มีความถ่อมตน (นิวาโต จะ)

๒๔. มีความสันโดษ (สันตุฏฺะฐี จะ)

๒๕. มีความกตัญญู (กะตัญญุตา)

๒๖ง ฟังธรรมตามกาล (กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง)

หมวดที่ ๘

๒๗. มีความอดทน (ขันตี จะ)

๒๘. เป็นผู้ว่าง่าย (โสวะจัสสะตา)

๒๙. เห็นสมณะ (สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง)

๓๐. สนทนาธรรมตามกาล (กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา)

หมวดที่ ๙

๓๑. บำเพ็ญตบะ (ตะโป จะ)

๓๒.​ ประพฤติพรหมจรรย์ (พรัหมะจะริยัญจะ)

๓๓. เห็นอริยสัจจ์ (อะริยะสัจจานะทัสสะนะ)

๓๔. ทำพระนิพพานให้แจ้ง (นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ)

หมวดที่ ๑๐

๓๕. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม (ผุฏฺฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะตะ)

๓๖. จิตไม่โศก (อะโสกัง)

๓๗. จิตปราศจากธุลี (วิระชัง)

๓๘. จิตเกษม (เขมัง)

อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาจะอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การสวดท่องเพียงอย่างเดียว พระมงคลสูตร ๓๘ ประการเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่าย และเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่หากศึกษาดู จะสามารถปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ยากค่ะ

____________________________________________________________________________________________

อ่านบทความอื่น ๆ

Pick a Card : งานยุ่ง งานวุ่น ต้องรับมือยังไงดี

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: