Connect with us
Avatar

Published

on

กรณี เงินช่วยเหลือชาวนา รายงานข่าวแจ้งว่า รัฐบาลอนุมัติโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและให้กำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

ทั้งนี้ จะจ่ายเงินให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในรอบแรกเบื้องต้น อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ก่อน (ได้สูงสุด 500*20 = 10,000 บาท)

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต่อไปจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และแนวทางในการจ่ายเงินต่อไป

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: