Connect with us

Social

เปิดมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า ของรัฐบาล 3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 บรรเทาสถานการณ์โควิดระบาด

Avatar

Published

on

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

มาตรการที่ 1 คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดย PEA ได้คืนเงินประกันให้กับผู้ใช้ไฟที่ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องแล้วกว่า 5.85 ล้านราย เป็นเงิน 8,750 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำออกไปอีก 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564)  กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 

มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 (โดยใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน) ดังนี้ 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนฐาน (ธันวาคม 2563)

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรหมายเลข 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: