Connect with us

News

GPO เชิญเข้าร่วม IGNITE PROGRAM โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่

Avatar

Published

on

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จํากัด จัดงาน GPO Innovative KICK OFF เปิดตัว “Ignite Program” โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศด้วยนวัตกรรม

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จํากัด จัดงาน “GPO Innovative KICK OFF ก้าวสู่โลกนวัตกรรมไปกับองค์การเภสัชกรรม” ครั้งแรกของประเทศไทย ในรูปแบบการเสวนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live Fanpage : Durian Corp. เผยแผนนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ในปี 2565 รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนา Innovation Ecosystem พร้อมเปิดตัว “Ignite Program” โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และ startups ได้รับการร่วมทุนกับอภ. มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศด้วยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าอันยั่งยืน

ภาพรวมกิจกรรมเสวนาแบ่งออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรก “GPO IGNITE ก้าวสู่โลกนวัตกรรม” โดยนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ช่วงที่ 2 “GPO Innovative Opportunities” โอกาสในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมร่วมไป GPO โดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ องค์การเภสัชกรรม คุณโอฬาร วีระนนท์ CCO & Co-Founder, และดร.ศรัญญา เสนสุภา CCO & Co-Founder, DURIAN มือหนึ่งในเรื่องการ Pitch เจ้าของเพจ Pitch 100 ล้าน By ดร.หวาน และช่วงที่ 3 ช่วงแห่งแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ ๆ กับวงการ HealthTech Ecosystem ของไทย กับหัวข้อ “Ignite Inspiration” โดยดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไบโอเทค โกลเบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด (BGIC) และคุณโอฬาร วีระนนท์ CCO & Co-Founder ซึ่งทั้งในช่วงที่ 2 และ 3 ดำเนินการโดยนักจัดการมืออาชีพ คุณปุ้ม ศิริวรรณ นพรัตน์ 

Graphical user interface, application

Description automatically generated
ภาพบรรยากาศงานเสวนาออนไลน์ “GPO Innovative KICK OFF ก้าวสู่โลกนวัตกรรมไปกับองค์การเภสัชกรรม”
ผ่าน Zoom Meeting และ Live ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : Durian Corp.
นายแแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

โดยนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนานกว่า 3 ปี เรือ EVER GIVEN ที่ขวางคลองสุเอซ ประเทศไทยเราเองก็กำลังเข้าสู่ CPTPP และล่าสุดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้เกิด abrupt change ทุกคนได้รับผลกระทบถ้วนหน้าในพริบตาเดียว ดังนั้น เราต้องปรับตัวให้ทัน 

ท่านผอ. ได้หยิบยกคำพูดของ สตีฟ จอบส์ ที่กล่าวว่า “นวัตกรรม (Innovation) คือ ความสามารถในการที่จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นโอกาส มากกว่าที่จะมองเห็นเป็นภัยคุกคาม” ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ หมายความว่า เรามี Innovative Idea Innovation คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีงานต้องทำต่อ ฉะนั้นต้องจับต้องได้ 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence
A person smiling at the camera

Description automatically generated with low confidence

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ภายใต้หัวข้อ “GPO Ignite : ก้าวสู่โลกนวัตกรรม”และเปิดโครงการ “GPO Innovative Kickoff” ครั้งแรกของประเทศไทย 

ประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมอยู่อันดับที่ 43 บนเวทีดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII 2021) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 9 จากจำนวน 17 ประเทศ และถือเป็นอันดับ 3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์

ปัจจัยชี้วัดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยที่โดดเด่นมากที่สุดในปี 2021 อาทิ กลุ่มปัจจัยด้านระบบตลาด และกลุ่มปัจจัยด้านระบบธุรกิจ ที่แม้จะมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่ดี สะท้อนให้เห็นการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทย มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น อุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม อาทิ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อัตราส่วนของครูและนักเรียน การลงทุนในธุรกิจร่วมลงทุน การบริการนำเข้า-ส่งออกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น ประเทศไทยจึงต้องเร่งเสริมมาตรการที่เป็นจุดด้อยให้ตรงจุดโดยเฉพาะการเชื่อมโยงต่อยอดการสร้างนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วสร้างการไต่ระดับพัฒนาทางนวัตกรรมที่จะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป
Timeline

Description automatically generated with medium confidence

ที่มา : www.nia.or.th

ท่าน ผอ. นายแพทย์วิฑูรย์ กล่าวในตอนท้ายถึง นโยบายและทิศทางการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมปี 2565 ว่า เรามีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน” มียุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 2.การตลาดและบริการ (Marketing Strategy) 3.นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Value Innovation) และ 4.การบริหารจัดการองค์กร(Organization Management) ซึ่งวางตำแหน่งทาง         ยุทธศาตร์ไว้อย่างชัดเจนในช่วง 5 ปี (2565-2569)  มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของ supply chain แสวงหาพันธมิตรเพื่อให้เกิดความอยู่รอดใน Infrastructure ของผู้ผลิตยา และ Business Innovation เพื่อสร้างความมั่นคง รวมทั้งจัดตั้ง Medical และ Logistics Hub โดยเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ อภ. ยังจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ปี 2565 มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท มุ่งเน้นเรื่อง 1.Business Innovation 2.Process Innovation และ 3.Product Innovation โดยกรรมการบริหารทุนวิจัยเตรียมความพร้อมเรื่อง People, Infrastructure, ecosystem และ Enabling Environment สำหรับบ่มเพาะนวัตกรรม โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จํากัดซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาช่วยพัฒนา สร้างความสำเร็จในด้านนวัตกรรมขององค์กรและประเทศชาติ 

     “ต้องทำ Innovation ให้จับต้องได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องการคิดสิ่งใหม่ ๆ แต่นวัตกรรมเป็นเรื่องของการเอาสิ่งใหม่ๆ มาทำให้สำเร็จ หวังว่าการ Kick Off นี้จะเป็น milestone สำคัญที่จะทำให้ “Ignite Program” นี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่ผู้จัดตั้งใจไว้” ผอ. นายแพทย์วิฑูรย์ กล่าว

ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม

ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า จากพันธกิจ และนโยบาย อภ. ทำให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก โดยจัดการองค์ความรู้หรือ KM : Knowledge Management และนวัตกรรมหรือ IM : Innovation Management  นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใน อภ. ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล ครอบคลุมทุกประเภทนวัตกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  1. ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ (Product and service innovation) 2. ด้านนวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) และ 3. ด้านนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม่ (Business Innovation) โดยทั้ง 3 ด้านนี้มุ่งเน้นการร่วมมือกับ stakeholder  ที่ครอบคลุม ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ องค์กรแห่งนวัตกรรม ตอบสนองทุกกลุ่มความต้องการของลูกค้า สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน นำไปสู่องค์กรที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืนได้ต่อไป 

พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

ศ.ดร. พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ขององค์การเภสัชกรรมนั้น เกิดขึ้นได้สักประมาณ 2 ปี ในช่วงที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ยา ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองประเภทใช้แล้วทิ้ง อาทิ ถุงมือยางทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยและหลอดเจาะ/เข็มฉีดยา กลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคจากความต้องการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้มูลค่าการค้าของสินค้าดังกล่าวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการนำเข้าอย่างมาก และไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสาธารณสุขอย่างก้าวกระโดด ให้ทันและเพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งการเติบโตในสองปีที่ผ่านมาเกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ผลิตต่างประเทศ ตามนโยบายการลงทุนส่งเสริม BOI ส่งผลในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ กล่าวว่า ทางทีมงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ของเรา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาช่วยกันคิดและทำงานด้วยกัน ทั้งจากฝั่ง อภ. องค์กรภายนอก มหาวิทยาลัย นักธุรกิจมาช่วยกันคิดช่วยกันทำ  โดยกำหนดกรอบนวัตกรรมที่ประกาศให้ทุนพัฒนานวัตกรรม เป็น 5 หัวข้อหลัก ดังแสดงในภาพ  
Graphical user interface, text

Description automatically generated with medium confidence

ภาพกรอบนวัตกรรมที่ประกาศให้ทุนพัฒนานวัตกรรม

คุณโอฬาร วีระนนท์ CCO บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จํากัด
ดร.ศรัญญา เสนสุภา Co-Founder บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

คุณโอฬาร วีระนนท์ และ ดร.ศรัญญา เสนสุภา CCO & Co-Founder บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จํากัด เผยว่า DURIAN ได้มีส่วนเข้ามาช่วยผลักดันให้เกิดโครงการ “GPO Ignite Program” มุ่งเน้นให้เป็นโครงการบ่มเพาะเข้มข้น เพื่อสร้างความพร้อมและโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และ startups ในการร่วมลงทุนจากองค์การเภสัชกรรมและพันธมิตร โดยกิจกรรมในโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Mentoring) การนำเสนอไอเดียธุรกิจ (Pitching) การคัดเลือกเพื่อรับเงินลงทุนเบื้องต้น (Seed Fund) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน (Investment Analysis and Due Diligence) ตลอดจนการพิจารณาเพื่อตัดสินใจร่วมลงทุนขององค์กรเภสัช (Investment Round)  ทั้งนี้ยังได้แนะนำ Global Health Care Trends  ที่เป็น NBT (Next Big Thing) สามารถเริ่มต้นจากประเทศไทยและเติบโตได้ในระดับโลก ได้แก่ Digital health, Supplement และ Product, Frontier research และ Mental Health และ well being รายละเอียดโครงการ “Ignite Program” และเกณฑ์เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่โครงการ 

ภาพบรรยากาศงานเสวนาในช่วงที่ 2 “GPO Innovative Opportunities”

โอกาสในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมร่วมไป GPO

ช่วงสุดท้ายของการเสวนา สร้างแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ๆ กับวงการ HealthTech Ecosystem ของไทยกับหัวข้อ “Ignite Inspiration” ร่วมเสวนาโดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ปตท. คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ไบโอจีนิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคุณโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียนคอร์ปปอเรชัน จำกัด  ได้เล่าถึงการพัฒนาตนเอง จากอดีต จนถึงปัจจุบัน เคล็ดลับการประสบความสำเร็จ และให้มุมมองในแง่นวัตกรรมมีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือได้ว่าสร้างแรงบันดาล จุดประกาย และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนามีความอยากและต้องการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมในอนาคต

ภาพบรรยากาศงานเสวนาในช่วงที่ 3 ช่วงแห่งแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ๆ กับวงการ

HealthTech Ecosystem ของไทย กับหัวข้อ “Ignite Inspiration”

คลิ๊กลิ้งค์ เพื่อรับชมย้อนหลัง /แสกนคิวอาร์โค๊ด เข้าลิ้ง

https://duriancorporationcompany-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/zoom2_duriancorp_com/Ed1omfPIYdFHjXJ7lnzlom4BWxiliYnZhOmzQ-e9N__GMA?e=sbtRbZ

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และ startups  เข้าร่วมโครงการ “Ignite Program” สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 080-834-5337 หรือ Line. @course.dd “สนามนี้ไม่มีอายุ ไม่มีข้อจำกัดทั้งภาครัฐและเอกชน” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ “Ignite Program” กันนะคะ


Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: