Connect with us

Politics

กกต. เตือนผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-สก. ทำผิดโทษหนัก ตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

Avatar

Published

on

กกต. เตือนผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-สก. หากขาดคุณสมบัติ หากเข้าข่ายทำผิดคุณสมบัติ เจอโทษหนัก ตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกำหนดให้เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2565 โดยพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 49 ประกอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครรวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้

ส.ก. ผู้สมัครจะต้องมี สัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพฯ ในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. 10,000 บาท

ส่วนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 50,000 บาท

สำหรับหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ประกอบด้วย ใบสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ผ.ถ. 4/1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดความกว้างประมาณ 8.5 ซม. ยาวประมาณ 13.5 ซม. จำนวน 10 รูป บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ (ไม่ควรเกิน 1 เดือน) หลักฐานการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (เฉพาะสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร (ปี 2562, 2563, 2564) เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ผ.ถ. 4/2 ตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยสถานที่รับสมัคร คือ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง อย่างไรก็ตาม การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครรู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 คือ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: