Connect with us

News

เริ่มแล้ว!! ประกาศราชกิจจาฯ​ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ​ 3,000​ บาท​ กรณีฉุกเฉิน​!!

Avatar

Published

on

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ​ พม.จ่ายเงิน 3,000 บาทหรือสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “

ข้อ ๔ การยื่นคำขอรับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินหรือผู้แทน ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สังกัดกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสถานที่อื่นทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด

๔.๒ ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสถานที่อื่นทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉินหรือผู้แทน อาจยื่นคำขอด้วยตนเองหรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสบปัญหา ทางสังคมกรณีฉุกเฉินหรือผู้แทน อาจไม่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอก็ได้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “

ข้อ ๖ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้

๖.๑ ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของได้ไม่เกินสามพันบาทต่อครั้งต่อครอบครัว

๖.๒ ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ ให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ”

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2020 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: