Connect with us

News

เซ็นแล้ว!! จุรินทร์ สั่งห้าม หมู ไปต่างประเทศ !!

Avatar

Published

on

เซ็นแล้ว! จุรินทร์ ห้ามส่งออกหมูมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 เดือน มีผลแล้ว

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้า และบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กำหนดให้สุกร เนื้อสุกร เป็นสินค้าควบคุมไปแล้ว นั้น

เนื่องจากผลผลิตสุกรในประเทศมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงมีมติ กำหนดห้ามมิให้ส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ปริมาณสุกรและเนื้อสุกรมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 25 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ทุกกรณี

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: