Connect with us

Culture & Art

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗

Published

on

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้

คติธรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗

รถยนต์ที่วิ่งเป็นปรกติทั่วไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มักถูกออกแบบให้มี ๔ ล้อเป็นอย่างน้อย ล้อนั้นเรียกอีกอย่างว่า “จักร” เป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งช่วยนำพาให้ผู้ขับขี่รถยนต์นั้นสามารถเดินทางไปสู่ที่หมายได้สำเร็จ ถ้าขาดล้อใดล้อหนึ่ง หรือยางล้อใดแบนหรือแตกไป ก็อาจไม่ถึงที่หมาย หรือกว่าจะไปถึง ก็เนิ่นช้าเสียเวลา หรืออาจเป็นอันตรายไปกลางทางได้

การดำเนินชีวิตของผู้หวังความสำเร็จ ก็อุปมาดุจกัน ย่อมจำเป็นต้องมี “จักร ๔” เป็นหลักธรรมนำไปสู่ความเจริญ ประกอบด้วย

 • ๑.ปฏิรูปเทสวาสะ หมายถึง
  การอยู่ในถิ่นอันเหมาะสม
 • ๒.สัปปุริสูปสังเสวะ หมายถึง
  การเข้าไปคบหากับคนดี
 • ๓.อัตสัมมาปณิธิ หมายถึง
  การตั้งตนไว้ชอบด้วยสุจริตทางกาย
  ทางวาจา และทางใจ และ
 • ๔. ปุพเพกตปุญตา หมายถึง
  ความเป็นผู้สั่งสม ความดีไว้ก่อนแล้ว

เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไป จึงขอให้ผู้ใหญ่ เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในจักร ๔ และขอให้เด็ก ๆ จงรักษาตนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อม อันสมควร ห่างไกลอบายมุข คบหาทำความสนิทสนมแต่เฉพาะมิตรที่ชักพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ไม่ประพฤติชั่ว ไม่พูดชั่ว ไม่คิดชั่ว อีกทั้งหมั่นสั่งสมความดี ด้วยการตั้งใจพากเพียรศึกษาเล่าเรียนเป็นต้น เพื่อเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต

ขออำนวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์จักร ๔ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอจงรักษาเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่ออนาคตของตน และสังคมไทยที่รักของเราทุกคน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: