Connect with us

Lifestyle

NIA KU KLAA และ O2O จับมือมอบโอกาสสนับสนุนธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก กับโปรแกรมทดสอบตลาดวงเงินไม่เกิน 5 ลบ. | O2O

Published

on

เมื่อ NIA ตั้งเป้าหมายจะสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 10,000 ราย ให้มีธุรกิจอยู่ใน Growth Stage หรือทำเงินได้จริงจำนวน 1,000 ราย ผ่านกลไกการเงินรูปแบบใหม่เพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2570

จากเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ NIA ได้ปรับปรุงกลไกการเงินสนับสนุนให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เน้นทุนสนับสนุนให้เกิด Prototype หรือ R&D ก็ได้ขยายผลไปยังทุนสำหรับธุรกิจในช่วงเข้าสู่ตลาด ซึ่งมีขั้นตอนในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งด้านการวางแผนกลยุทธ์ การทดสอบคุณภาพ หรือการหาที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้จากนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ดูเนื้อหาบน O2O Forum

Mandatory Innovation Business Platform แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเร่งการเติบโตของนวัตกรรมที่ถือเป็น Game Changer ในการนำพาประเทศไทยเติบโตเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม

ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์มาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) ก่อนและหลังออกสู่ตลาด ทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาสำหรับขับเคลื่อนการขยายธุรกิจ โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด

โดยสามารถส่งรายละเอียดโครงการเบื้องต้นให้กับทีมงานก่อนยื่นจริง สำหรับการเตรียมยื่นข้อเสนอขอทุนในด่านแรก มีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวตอบคำถามดังต่อไปนี้ (หากต้องการคำแนะนำติดต่อ O2O ยื่นขอทุน)

1. ที่มาและความสำคัญของโครงการนี้ สำรวจภาพรวมของตลาด โอกาส อนาคตของธุรกิจ เพื่อใช้ในการชี้นำให้เห็นว่าธุรกิจของเราอยู่ถูกที่ ถูกเวลา

2. สิ่งที่เป็นนวัตกรรมในโครงการนี้ อธิบายส่วนที่เราเห็นว่าเป็นนวัตกรรม สิ่งนี้แตกต่างจากสิ่งที่ในตลาด หรือ คู่แข่งมีอยู่อย่างไร ทำงานอย่างไร

3. ผลการวิเคราะห์และทดสอบความเป็นไปได้ อธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลอง หรือ ทดสอบตลาดอย่างย่อม เพื่อทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้อยู่มาก ที่ควรจะต้องสนับสนุนนวัตกรรมนี้ แยกเป็น 3 หัวข้อย่อย คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด ด้านศักยภาพองค์กร

4. ต้องการขอทุนไปทำเรื่องใดบ้าง สรุปหัวใจสำคัญว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ อย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในส่วนนี้จะต้องอาศัยราคาเปรียบเทียบในตลาดเพื่อให้เห็นว่าเป็นราคาที่สมเหตุผล

และ รายละเอียดเชิงเทคนิค ที่อธิบายความชำนาญ ความสามารถเฉพาะทางของเรา ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมนั้น ส่งรายละเอียดเบื้องต้น พร้อมรับคำแนะนำ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โดยที่ “Klaa“ และ “O2O” มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายธุรกิจและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นในการดำเนินงานร่วมกันจึงตกลงทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกันไว้กับ KU ซึ่งเป็นเครือข่ายนวัตกรรมของ NIA โดย O2O ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ และคัดกรองผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงเข้าร่วมโครงการ ในส่วน Klaa จะร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กร ชุมชน และสังคม ส่งรายละเอียดเบื้องต้น หรือ ติดต่อเป็นสมาชิก O2O เพื่อบ่มเพาะธุรกิจ ในวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มเวลา 13.00 น. ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ติดต่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: