Connect with us

Lifestyle

อานิสงส์ จากการถือศีลวันพระ

Avatar

Published

on

โดย อ่าย ณัฏฐา

สำหรับชาวพุทธแล้วการถือศีล และการทำบุญเป็นสิ่งที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เพราะเชื่อว่าอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการถือศีลและทำบุญนั้น จะถูกสะสมไว้และส่งผลดีต่อตัวเราในเรื่องต่างๆ

ศีล คือ ข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฎิบัติกาย วาจา และ ใจให้ถูกต้องดีงามไม่ผิดระเบียบวินัย โดยศีลที่เรารู้จักกันดีและท่องกันขึ้นใจมาตั้งแต่เด็ก คือศีล ๕ ที่เรามักยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ส่วน ศีล ๘ คือศีลที่ฆราวาสใช้ฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปในบางโอกาส เช่น การรักษาศีล ๘ ในวันพระ โดยจะเรียกการถือศีล ๘ นี้ว่า “อุโบสถศีล” ซึ่งสามารถถือศีลเป็นระยะเวลา ๑ วัน (ปกติอุโบสถ) หรือ ๓ วัน (ปฏิชาอุโบสถ) โดยผู้รักษาศีลจะไปเปล่งวาจาอธิษฐานเพื่อขอสมาทานศีลตั้งแต่เช้าของวันพระนั้นๆ หรือหากใครที่มีศรัทธาก็สามารถปฏิบัติรักษากันเป็นประจำได้

อานิสงส์จากการรักษาศีล ๘ ที่ช่วยชำระทั้งกายวาจาใจให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม ละเว้นจากบาปทั้งหลายนั้น ส่งผลทันทีในชาตนี้ให้เราเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคม ใครอยู่ใกล้ก็มีแต่ความสุขเพราะมีแต่คำพูดคำจาที่หวานหู และการปฏิบัติตัวที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับโชคอันใหญ่จากการใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทอีกด้วยค่ะ

ศีล ๘

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

๒. อทินฺนา ทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการขโมยสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้

๓. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ เว้นจากเรื่องที่ทำให้จิตเศร้าหมอง เว้นจากการผิดลูกผิดเมีย

๔. มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการพูดโกหก ไม่พูดหยาบคาย ส่อเสียด เพ้อเจ้อ ซึ่งเป็นสัมมาวาจา วาจาสุภาษิต

๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการกินเหล้า ที่เป็นที่ตั้งของความไม่ระมัดระวัง

๖. วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการกินในยามวิกาล (หลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่)

๗. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี และประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องย้อม

๘. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่ง ที่เท้าสูงเกิน ภายในมีนุ่นหรือสำลี

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: