Connect with us
Avatar

Published

on

“วันส้วมโลก” จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาของสุขาภิบาล ย้ำชะตากรรมของคนอีกมากที่ยังไม่มีห้องน้ำขั้นพื้นฐาน หวังที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน และหยุดการถ่ายอุจจาระในที่เปิดโล่ง… 

วันสุขาโลก หรือ วันส้วมโลก (World Toilet Day) ได้ถูกตั้งขึ้นโดยองค์การส้วมโลก (World Toilet Organization หรือ WTO) ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2544 กับประเทศสมาชิกอีก 15 ประเทศ เพื่อปรับปรุงส้วมและสุขอนามัยทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่ห้องส้วมมากกว่าด้านประปา ซึ่งต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของสุขาภิบาล ความสำคัญของความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วม และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสาธารณะสุขมากขึ้น เนื่องจากนี้ยังมีผู้คนอีกมากมายทั่วโลก ที่ยังใช้ส้วมที่ไม่ได้มาตราฐานอยู่ โดยใช้ความพยายามนานกว่า 12 ปีแล้วในการดำเนินงาน

จนเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2556 ในที่ประชุมของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุวันส้วมโลกอยู่ในวันของสหประชาชาติ และกำหนดวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันสุขาโลก เพื่อเรียกร้องใหทุกคนช่วยกันส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และออกนโยบายเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบสุขาภิบาล และหยุดการถ่ายอุจจาระในที่เปิดโล่ง และวันที่ 25 ก.ค. 2556 ได้มีการลงมติกันอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะเน้นย้ำแสดงให้เห็นถึงคนที่ยังไม่มีห้องน้ำขั้นพื้นฐาน ตามที่สหประชาชาติเคยกล่าวไว้ว่า ในบรรดาประชาชน 7 พันล้านคนของโลก มีถึง 6 พันล้านคนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ แต่ว่ามีเพียงแค่ 4.5 พันล้านคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงห้องสุขาหรือส้วมได้ และมีอีก 1,100 ล้านคนที่ยังขับถ่ายในที่สาธาณะ ซึ่งคุกคามต่อการสาธารณสุข… 

นอกจากนี้ จากการสำรวจพบว่า ทุกๆ วัน มีเด็กในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจำนวนกว่า 4,000 ราย เสียชีวิตเนื่องมาจากความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดสุขอนามัยที่ดี นี่จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าเราควรหันมาใส่ใจสุขอนามัยของห้องน้ำ ห้องส้วมมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: