Connect with us

Education

หลักสูตรในไทย ที่ไม่ว่าใครก็ห้ามพลาด!

Published

on

top10 course

ในปัจจุบันผู้คนต่างหาความรู้ใส่ตัวมากขึ้น แล้วยิ่งมีตำแหน่งที่สูงขึ้นจะให้หยุดนิ่งอยู่กับที่นำความรู้เดิม ๆ มาใช้ก็คงจะตามไม่ทันกับโลกที่หมุนไปเร็วมากขึ้นทุกวัน แล้วควรเรียนเพิ่มความรู้ด้านไหนดี TOJO NEWS ขอแนะนำ 10 หลักสูตรในไทย ที่เป็นที่นิยมและเป็นหลักสูตรชั้นนำที่ได้คัดสรรมาให้ทุกคนกัน  

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง 

หลักสูตรในไทย-01

หลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้สามารถเป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุลมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาการเกษตร 

2morrow scaler beyond 2 the moon

หลักสูตรในไทย-02

หลักสูตรที่เจาะเข้าไปถึงแก่นของการขยายธุรกิจ และการลงทุนให้ขยายเติบโต ปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น ที่ทำให้ SCALE ได้ อย่างที่ใครก็ยากจะตามทัน เสริมด้วยการดูงานและกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทําให้ไม่ได้เติบแต่เพียงแค่โลกธุรกิจและการลงทุน แต่คือเครือข่ายความสัมพันธ์ (Network & Connection) ที่คัดสรรสังคมคุณภาพ 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจตลาดทุน โดยมีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต และประกอบด้วยภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านภารกิจขององค์กร และบทบาทในสังคม 

หลักสูตร Refresher course 

หลักสูตร Refresher course เป็นหลักสูตรที่เป็นการเสริมสร้างทักษะ และความรู้ในรูปแบบใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาการ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาทักษะ re-skill หรือ up-skill ให้กับบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน 

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทุกภาคส่วนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรม การเมืองการปกครอง สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ร่วมกันสร้างแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ 

หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความตั้งใจของมูลนิธิสัมมาชีพที่ต้องการเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในวงการทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม ด้วยการสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ทางสัมมาชีพ ที่มีลักษณะพลวัตอย่างนำสมัย 

Young FTI  

หลักสูตรของ Yong FTI เป็นหลักสูตรสำหรับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนภาคอุตสาหกรรมและยังเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดหาพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ และกระตุ้นความสนใจในการวิเคราะห์แนวทางความต้องการต้องการพลังงานในอนาคต รวมถึงการพัฒนา ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน 

Academy of Business Creativity

หลักสูตร ABC ย่อมาจาก Academy of Business Creativity  สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดและความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักสูตรที่ต้องการประสานความรู้ทางธุรกิจให้เข้ากับความคิดสร้างสรรค์โดยจะเน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาอย่างสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตรงของนักธรกิจที่ประสบความสำเร็จ 

สถานบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลักสูตรของโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการติดต่อความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 

สำหรับใครที่สนใจหลักสูตรไหนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละหลักสูตรกันได้เลย 

หากคนไหนอยากอัพสกิลด้านธุรกิจต้องไม่พลาดกับหลักสูตร 2morrow scaler beyond 2 the moon หลักสูตรในไทย ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://2morrowscaler.com/  หรือไลน์ @2morrowscaler

 

   

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: