Connect with us

Published

on

ด่วน! ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศ ไม่อนุญาตให้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรม “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร” เหตุไม่ปฏิบัติตามแนวทาง 3 ประการของประกาศมหาวิทยาลัย

วันนี้ 10 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกจดหมายข่าวถึงสื่อมวลชน ระบุว่า ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2563 และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วนั้น เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรม ชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง

โดย 3 แนวทาง จัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเป็นแนวทางก่อนหน้านี้

1.หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

2.การจัดชุมนุมทางการมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระหรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

3.เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาผู้จัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย

ทั้งนี้ นายณัฐชนน ไพโรจน์ หนึ่งในแกนนำกลุ่มแนวร่วมฯ ยืนยันใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดชุมนุม 19 ก.ย. หลังมหาวิทยาลัยไม่อนุญาต ชี้ธรรมศาสตร์เป็นของประชาชน จะขอใช้ฉันทามติประชาชนเข้าไปจัดชุมนุม

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: