Connect with us

News

สรุปชัด!! 1​ ต.ค.​ ร้านอาหารเล่นดนตรีสด ให้นั่งดื่มเหล้าได้หรือไม่ !!

Published

on

เงื่อนไข ศบค.ให้ร้านอาหารจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแบบนั่งดื่ม และเล่นดนตรีได้ ให้นั่งดื่มเหล้าได้หรือไม่

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ภายหลัง ที่ประชุม ศบค.มีมติผ่อนคลายร้านอาหาร ต่อมาราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ซึ่งเป็นรายละเอียดของมาตรการคลายล็อกดาวน์ จะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
• สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
• ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
• จํากัดจํานวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจํานวนผู้นั่งบริโภค ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนที่นั่งปกติ
• หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบาย ถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจํานวนผู้นั่งบริโภคไม่เกิน ร้อยละ 75 ของจํานวนที่นั่งปกติ
• ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาจจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้ โดยมีผู้แสดง ไม่เกินจํานวน 5 คน
• ต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ และให้นักดนตรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยอนุโลมให้เฉพาะนักร้อง นักแสดง หรือนักดนตรี ที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่า ที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ขณะทําการแสดง
• มาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: