Connect with us

News

ประกาศคำสั่งแล้ว!! จังหวัดนี้ ห้ามธนาคาร​ หน่วยงานรัฐ​ ให้บริการผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน!!

Published

on

จ.ยะลา​ ประกาศไม่ให้บริการประชาชนที่ไม่ฉีดวัคซีน สั่งหน่วยงานราชการ-ธนาคาร-รัฐวิสาหกิจ-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น​ ให้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแล้วเท่านั้น

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ จังหวัดยะลาออก​ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา​ เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการสัมผัสร่วมกันในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน ซึ่งมาตรการสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ปัจจุบันจังหวัดยะลา มีผู้ได้รับการฉีดวัคชื่นเข็มแรกแล้วคิดเป็นจำนวนร้อยละ 62

ของจำนวนประชากร ซึ่งทางสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายต้องฉีดวัคนเข็มแรกให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ทั้งนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็วที่สุด

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคนให้เป็นไป ตามเป้าหมาย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ในการประชุมครั้งที่ 48/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการห้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง​ และธนาคาร ดังนี้

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคาร ทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาแล้วอย่างน้อย​ 1​ เข็ม

โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้
ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในแต่ละอำเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: