Connect with us

News

รัฐบาล​ ผุดแอปฯ​ “เงินเด็ก” อุดหนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด​ จนครบ​ 6​ ปี!!

Published

on

แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล​ ทำให้มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิด “สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบง่าย” ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อลงทะเบียนและติดต่อข้อมูล

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว “Mobile Application เงินเด็ก เพื่อยกระดับงานบริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” นายจุติ กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดำเนินการตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ยื่นขอรับเงินอุดหนุนฯได้อัตรา 600 บาทต่อคนต่อเดือน จนทารกมีอายุครบ 6 ปี

เพื่อสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม ด้วยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ทำให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้พัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกผ่านระบบดิจิทัล ด้วยระบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Mobile Application “เงินเด็ก” เป็นแอปพลิเคชันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทำให้มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิด “สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบง่าย” ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อลงทะเบียนและติดต่อข้อมูล ลดจำนวนเอกสาร ส่งเอกสารด้วยระบบไฟล์ ลดปัญหาการบันทึกข้อมูลผิดพลาด แก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง และมีระบบแจ้งเตือนตรวจสอบสถานะสิทธิได้ทันที

นายจุติ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” มีการพัฒนามาเป็นระบบดิจิทัล ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง และลดความผิดพลาด ซึ่งเด็กรุ่นใหม่โตมากับโทรศัพท์มือถือจะได้ใช้สิทธินี้อย่างเต็มที่ และจะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กโตมาจนมีอายุครบ 6 ปี รัฐบาล โดย 20 กระทรวง จะสามารถเข้ามาดูแลได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเด็กจากการพึ่งพาไปสู่พอเพียง และสู่ความยั่งยืนได้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ที่เป็นกำลังหลักและทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้มีเวลาเลี้ยงดูลูก ทำมาหากิน สำหรับพื้นที่ห่างไกล กระทรวง พม. มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อยู่ทั่วประเทศที่คอยแนะนำ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะคอยช่วยเหลือด้วย เพื่อให้รากฐานของประเทศเข้มแข็งและเป็นรากฐานที่ดีในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ทางเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th หรือโทร. 08 2091 7245, 08 2037 9767 และ 06 5731 3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: