Connect with us

Education

องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) จับมือจัดตั้งโครงการ GPO Ignite Program

Published

on

องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) จับมือจัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (GPO Ignite Program) เพื่อสร้างนวัตกรรมทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ร่วมกันจัดโครงการ GPO Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะแบบเข้มข้น เพื่อสร้างความพร้อมและโอกาสในการร่วมลงทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรมและพันธมิตร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นโครงการบ่มเพาะแรกจากองค์การเภสัชกรรม ที่ตั้งใจมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางด้านยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง ซึ่งประกอบด้วยการบ่มเพาะ (Ignite Program), การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring Session), กิจกรรม Product Showcase และกิจกรรม Ignite Clinic ตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นวันแรก

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ประกอบด้วย คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการติดลบ สู่เจ้าของกิจการระดับหมื่นล้าน ด้วยรายงานวิจัยสมัยเรียนปริญญาโท กับหัวข้อ “Transform Idea to Product” และคุณอภิทาน ลี รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) กับหัวข้อ “Empathize: Building Customer Personas” พร้อมพบกับที่ปรึกษาทางธุรกิจประจำโครงการ ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการเติบโตตลอดระยะเวลาโครงการ ได้แก่ คุณโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) คุณอภิทาน ลี รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ดร.ศรัญญา เสนสุภา CCO & Co-Founder บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ องค์การเภสัชกรรม คุณน้ำฝน ประโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก และผู้บริหารจากองค์การเภสัชกรรมที่พร้อมร่วมสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกโครงการมุ่งไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน และองค์การฯ พร้อมที่จะมอบโอกาสในการร่วมลงทุนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กล่าวต่อไปว่า โครงการครั้งนี้มีโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ GPO Ignite Program ทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ “แอลเดอลีน” อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ โดย บริษัท บ้านโป่งโนวิเทท จำกัด 2. โครงการ “อายคิวล่า” โดยสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. โครงการ “การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนพิการขาขาดด้วยเท้าเทียมไดนามิกส์ (เอสเพส)” โดย บริษัท มุทา จำกัด 4. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากระบบนำส่งนาโนเจล (Hy-NTM) โดย บริษัท แนบโซลูท จำกัด และ 5. โครงการ “ระบบค้นหาข้อมูลยาด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจำรูปภาพเม็ดยาอัจฉริยะ” โดย บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด

“องค์การเภสัชกรรม, บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด และกลุ่มพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการบ่มเพาะ มุ่งหวังที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการ และงานวิจัยทางการแพทย์ ที่เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากลต่อไปได้ในอนาคต” ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กล่าว

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: