Connect with us

Published

on

31 พรรคการเมือง รอดยุบพรรค! กกต.เห็นชอบ เพราะยืมไม่เกิน 10 ล้านบาท

วันนี้ 21 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เห็นชอบตามที่สำนักงานเสนอ ให้มีการยุติเรื่องหลังตรวจสอบพรรคการเมืองเงินกู้ของพรรคการเมือง ที่กู้ยืมมาเพื่อใช้ในกิจการขิงพรรคการเมือง ว่าเป็นการกระทำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 62ประกอบมาตรา 72 ของ พระราช​บัญญัติ​ประ​กอบ​รัฐธรรมนูญ​ (พ.ร.ป.) ​ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ผ่านมา  

จากผลการตรวจสอบงบการเงินทั้ง 31 พรรคการเมือง (ยกเว้นพรรคอนาคตใหม่) ตั้งแต่ พ.ศ.2560 – 2562 ของ กกต.พบว่า การให้กู้ยืมเงินหรือการยืมเงินทดรองจ่ายจากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค พรรคการเมือง หรือกรรมการสาขาพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ซึ่งพบว่าทุกพรรคมีการกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ายดังกล่าว จากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้านบาท/คน/พรรค/ปี ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ จึงถือว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ซึ่งหลังนายทะเบียนเห็นชอบก็ได้แจ้งให้ กกต ทราบแล้ว

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: