Connect with us

Uncategorized

สมาคมฟินเทค ขอรัฐช่วยพยุง Startup พ้นวิกฤตโควิด พร้อมเสนอให้รัฐใช้แพลตฟอร์ม ของ Startup ไทย

Published

on

สมาคมฟินเทค ขอรัฐช่วยพยุง Startup พ้นวิกฤตโควิด พร้อมเสนอให้รัฐใช้แพลตฟอร์ม ของ Startup ไทย

วิกฤติของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากในกลุ่ม Startup ที่กำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลทั้งเกิดสภาพคล่องทางการเงินได้รับผลกระทบอย่างหนัก นายโอฬาร วีระนนท์ นายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือฟินเทคสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมช่วงวิกฤตโควิด-19 ถึงรัฐบาลไทย 

  1. มาตรการแหล่งเงินทุน Soft Loan (เงินกู้ผ่อนปรน) แบบ Fast Trac 
    1.1รัฐปล่อย Soft Loan สําหรับ Startup ที่ยังไม่เคยระดมทุน 

เสนอให้จัดตั้งกองทุนขึ้น แล้วแต่งตั้งกองทุน Startup ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาช่วยบริหารและพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ Startup ที่ยังไม่เคยระดมทุน 

1.2 รัฐปล่อย Soft Loan เป็น Co-Investment / Matching Fund กับนักลงทุนอื่นๆ ที่สนใจลงทุน เพื่อช่วย Startup

ลักษณะเป็นCo-Investmentโดยให้รัฐปล่อยSoftLoanมาให้ก่อนแล้วให้Startup นั้นๆสามารถหานักลงทุนในรูปแบบ ใดๆ ก็ตาม 

เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการร่วมลงทุน ภาครัฐเองก็ลดความเสี่ยงในการคัดกรองการลงทุนเนื่องจากนัก ลงทุนช่วยคัดกรองให้ระดับหนึ่งแล้ว ทั้งยังสามารถช่วยให้บริษัท Startup มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ (Runway) ที่ยาวพอในการ ก้าวผ่านวิกฤตและสร้างการเติบโตหลังวิกฤตโควิด-19 ได้ 

1.3 รัฐปล่อย Soft Loan ให้ Startup ที่เคยระดมทุนมาแล้วแต่ขาดสภาพคลอ่ งในช่วงวิกฤตนี้ 

กําหนดให้ Startup ที่เคยได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนในรูปแบบใดๆ เช่น Angle Investor, VC, CVC, บริษัท, กลุ่มบริษัท, ธนาคารหรือกองทุนทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนําหลักฐานการได้รับเงินลงทุนนั้นๆ (Track Record) มาอ้างอิงเพื่อขออนุมัติเงิน ลงทุนจากภาครัฐในลักษณะ Soft Loan หรือConvertible Note เพิ่มเข้าไป โดยให้สัดส่วนสูงสุดเท่ากับจํานวนเงินระดมทุนรวมที่เคย ได้รับ แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

2. Grant Base (การให้เงินทุนสนับสนุน)


2.1 รัฐช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Startup 

เสนอให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Startup จากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยที่รัฐเป็นผู้ช่วยสนับสนุนเงินในส่วนดังกล่าว

2.2 รัฐช่วยสนับสนุน เรื่องเงินเดือนพนักงาน เสนอให้รัฐช่วยเหลือด้านเงินเดือนพนักงานในอัตรา 50%ของจํานวนค่าจ้างรวม โดยให้ใช้เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานใน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563  มาสนับสนุนเงินเดือนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มช่วยเหลือตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ทางสมาคมฟินเทคยังได้เสนอ “โอกาส” สำหรับวิกฤตครั้งนี้ ในการส่งเสริมให้คนไทยใช้Platform นวัตกรรมของ Startup ไทย อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น การส่งอาหาร, e-learning, e-commerce และ Future Skills ต่างๆ รวมถึงเสนอรัฐให้เปิดโอกาสให้ช่องทางอื่นๆ เช่น Non Bank และรวมทั้ง Fintech Startup ที่สามารถปล่อยเงินกู้ หรือ Solf Loan ให้เข้าถึง Startup และ SMEs ที่เป็นกลุ่มที่ต้องการเงินในการสนับสนุนธุรกิจ และแก้กฎหมายกลุ่มระบบนิเวศที่มีอยู่ให้สามารถ ใช้งานระบบของ NCB และ บสย. ได้ และการเสนอให้มีการบังคับใช้ลงนามเอกสารในรูปแบบ e-signature อย่างจริงจังอีกด้วย  

ทั้งนี้ ยังได้กล่าวอีกว่า ทางสมาคมฟินเทคยังเชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลในการแก้วิกฤตครั้งนี้ และหวังว่าทางรัฐบาลจะรัลบฟังข้อเสนอนี้เพื่อหาทางออกให้กับธุรกิจ Startup และผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอันเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศไทยตาม แผนยุทธศาสตร์ของชาติในอนาคต 

#TOJONEWS #โตโจ้นิวส์

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: