Connect with us

Published

on

เตรียมความพร้อมเปิดเรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ห่วง เลี่ยงรับน้อง-ปฐมนิเทศ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2563 เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศไทยดีขึ้น รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งอนุญาตให้กิจกรรม กิจการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ เริ่มกลับมาเปิดบริการหรือดำเนินการได้แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยมีประกาศผ่อนคลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว 3 ระยะ และได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ซึ่งมีการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีผลวันที่ 15 มิ.ย.2563 ดังนั้นกระทรวงฯ จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง โดยจะต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ ศบค. กำหนด ได้แก่

1.1 มาตรการคัดกรองเบื้องต้น จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้ควบคุมการเข้า – ออกสถานที่ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ให้คำแนะนำทั้งบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สถานที่ โดยหน่วยงานจะต้องลงทะเบียนยืนยันการฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคก่อนให้มีการจัดกิจกรรม และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

1.2 มาตราการด้านสังคม รักษาระยะห่างหางสังคม (Social distancing) โดยต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1 – 2 เมตร โดยจัดระบบที่นั่งเรียนยืนโต๊ะเก้าอี้และจัดระบบพื้นที่รอคิวให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด กรณีห้องปรับอากาศให้ไม่เกิน 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน

1.3 มาตรการด้านสุขลักษณะสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์อย่างเพียงพอ จัดเตรียมสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องทำกิจกรรม ห้องดนตรี ห้องนั่งพัก ห้องสุขา พื้นที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท์ บันได โรงอาหาร หอพัก ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผิวสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟท์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

1.4 มาตรการด้านการติดตามดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำระบบติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักที่ผ่านการฝึกอบรมให้ทำหน้าที่แนะนำ ตรวจตราและควบคุมการกำกับตามมาตรการ

2. การเปิดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการได้ตั้งแค่วันที่ 1 ก.ค.2563 โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และแบบออนไลน์ผสมผสาน ปรับลดเวลา ปรับเวลา หรือสลับวันเรียน หรืองดการเรียนการสอนบางรายวิชา จัดการเรียนวิชาภาคสนาม ปฏิบัติการนอกสถานที่ และการฝึกงานให้เหมาะสม

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค เช่น กิจกรรมรับน้อง การปฐมนิเทศ เป็นต้น กรณีที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากควรยกเลิก แต่หากเป็นกรณีที่ดำเนินการในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ความเสี่ยงต่ำหรือควบคุมได้เต็มที่ ให้หารือร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาก่อนดำเนินการ

3. การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอื่นๆ ภายในกระทรวง ควรกลับมาทำงานในหน่วยงานเป็นปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563 โดยมีมาตรการดูแลอาคารสถานที่ตามข้อ 1

4. ในส่วนของงานวิจัยและการให้บริการวิชาการนอกพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันอุดมศึกษา ของหน่วยงานในกระทรวงฯ และมาตรการในพื้นที่นั้น ๆ โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

5. หลีกเลี่ยงการเดินทางต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของ ศบค.

ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคที่ ศบค. กำหนด สำหรับสถาบันอุดศึกมาให้ปฏิบัติตาม “คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563” ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทบ (ทปอ.) สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ) คณะกรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร) และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเหศไทย (สสอท.) ได้ร่วมกันทำหนดขึ้นและที่ได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมด้วย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: