Connect with us

Highlight

นักดื่ม รอก่อน มหาดไทย ร่อนหนังสือ แจ้งทุกจังหวัดงดขายเหล้า

Published

on

นักดื่ม รอก่อน มหาดไทย ร่อนหนังสือ แจ้งทุกจังหวัดงดขายเหล้า ยึดคำสั่ง นายก และ พ.ร.ก. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

29 เม.ย. 63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 28 เม.ย.2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยหนังสือ ระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 28 เม.ย.2563

1 ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 จนถึง 31 พ.ค.2563

2 ประกาศเรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5-2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

3 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ ที่กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ กำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563

จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้รอการสั่งการเชิงนโยบาลจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ก่อน เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อไป

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือ ศบค.ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกระแสข่าวว่า ศบค.เตรียมออกคำสั่งงดจำหน่ายสุราในวันที่ 3 พ.ค. จึงมีช่องว่างให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 2 วันคือ วันที่ 1 -2 พ.ค. ว่า เรื่องการประกาศงดจำหน่ายสุราเป็นประกาศแต่ละจังหวัด และเป็นคำสั่งของ ศบค.ท้องที่ ซึ่งมีเอกสารโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง ให้ประกาศหรือคำสั่งที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายกฯ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่า นายกฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 ดังนั้น จึงชะลอไว้ก่อน ภายในสัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุป

#TOJONEWS #โตโจ้นิวส์

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: