Connect with us

Published

on

กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือ ด่วนที่สุด!! ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ ศธ. เปิดรับฟังความเห็นของ นร.-นศ. ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง และขอให้งดการดำเนินการตามข้อ 7 ของระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของ นร. ลงวันที่ 30 มี.ค. 63

โดยในรายงานให้มีการเปิดพื้นที่รับฟังนักเรียนนักศึกษา ในประเด็นของระบบการศึกษาและการเมืองแลงะ ให้ทำรายงานสรุปข้อเสนอต่างๆ ที่ได้จากนักเรียน – นักศึกษาเสนอต่อต้นสังกัด และให้ต้นสังกัดนำเสนอต่อ กระทรวงต่อไปกรณีทรงผม ให้ระงับการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับข้อ 7 ไปก่อน จนกว่ากระทรวงจะมีผลการพิจารณา-ทบทวนในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม

โดยมีเนื้อส่วนหนึ่งดังนี้

1. ให้สถานศึกษาเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษาแสตงความคิดเห็นผ่านกิจกรมของสภานักเรียน หรือ องค์กร/กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียน นักศึกษาในระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

และความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้บริหารสถานศึกษา นำข้อเสนอของนักเรียน นักศึกษา เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ ดำเนินการรวบรวมและจัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความห็นของนักเรียน นักศึกษา ในภาพรวมของจังหวัด เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด

4. หัวหนส่วนราชการตันส้กัต จัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในภาพรวมของหน่วยงาน และขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลมายังสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. ที่อีเมล tujrapon@gmail.com ภาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวงต่อไป

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: