Connect with us

News

ศรีปทุมแต่งตั้ง ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ | O2O

Published

on

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร DNAbySPU ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Transformation และ Disruptive Technology ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ประสบการณ์การทำงาน ผศ.ดร.ธีรศานต์ ได้รับหลายตำแหน่งที่หลากหลายในแต่ละ ไม่ว่าจะเป็น สาขาธุรกิจ องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ในแต่ละตำแหน่งที่ ผศ.ดร.ธีรศานต์ ได้รับนั้น มีความรับผิดชอบมากมาย เช่น ประธานชุมนุมวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการสภานักเรียน ประธานชั้นปี กรรมการผู้จัดการ เลขาธิการ คอลัมนิสต์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ที่ปรึกษา วิทยากร บรรณาธิการ และอื่น ๆ ผศ.ดร.ธีรศานต์เป็นตัวอย่างที่ดีในการผสมผสานทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน

ผศ.ดร.ธีรศานต์ ยังมีส่วนร่วมในอีกหลายๆ องค์กรและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจและชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมผู้ประกอบการและการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้มีอิทธิพลที่สำคัญในการพัฒนาภูมิภาค

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ธีรศานต์ ยังมีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพในหลายมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ทั้งการเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร และการรับผิดชอบตำแหน่งที่สำคัญในหลายๆ หน่วยงาน และมีส่วนร่วมทั้งในด้านวิชาการและธุรกิจ

ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ เริ่มมีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ได้รับตำแหน่ง ประธานชุมนุมวิทยาศาสตร์ รุ่น 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้รับตำแหน่ง คณะกรรมการสภานักเรียนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และในปี พ.ศ.2546 ขึ้นเป็นประธานชั้นปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานสาขาธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในปี พ.ศ. 2549 – 2557 ได้รับตำแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการผู้จัดการ ไทยทำน้ำผลไม้ เพชรบุรี เลขาธิการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.169) จังหวัดเพชรบุรี ประธาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.169) จังหวัดเพชรบุรี คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ/รองประธาน เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ด้านพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ประธาน ATSME จังหวัดเพชรบุรี “สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ที่ปรึกษา Biz Club Thailand กระทรวงพาณิชย์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558 ได้รับประสบการณ์เพิ่มอีก 5 ตำแหน่งในปีนี้ ได้แก่ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พลเอก จิระ โกมุทพงศ์) อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ อนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตร Digital Jam กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด)

ผศ.ดร.ธีรศานต์ ดำรงตำแหน่งปัจจุบันมีอยู่หลากหลายตำแหน่ง เช่น อาจารย์พิเศษ ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ วิทยากรบรรยาย ด้าน Digital Economy Digital marketing Digital Transformation ให้ภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้จัดการ JM Cuisine อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำรับเพชรบุรี กรรมการผู้จัดการ SOdAPrintinG.com วิทยากรหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บยส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่ปรึกษา www.TheDigitalNews.co วิทยากรหลักสูตร “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง”(กทส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรรมการจัดหาและการบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตร DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น หลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความคิด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ “DNA : DIGITAL NETWORK ADVANTAGE” บริหารหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลงแข่งขันในตลาดธุรกิจยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากคนที่เรียน Business School จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ดูเนื้อหาบน O2O Forum

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: