Connect with us

News

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15

Published

on

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15

เริ่มแล้ว ! พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15) เครือข่ายผู้นำ ที่เปี่ยมด้วยปัญญา รู้หน้าที่พลเมือง ความมั่นคง และการรักชาติ โดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เรียนรู้เรื่องการทหาร จิตวิทยาความมั่นคง เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชีวิต ธุรกิจ และสังคม ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พร้อมคณะผู้บริหารจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พร้อมคณะผู้บริหารจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)

โดยในครั้งนี้ คุณโอฬาร วีระนนท์ CEO and Co-founder บริษัท DURIAN และ CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 และยังได้นำข้อมูลข่าวสารดี ๆ มาแบ่งปัน ผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ดังนี้

คุณโอฬาร วีระนนท์ CEO and Co-founder บริษัท DURIAN และ CEO and Co-founder บริษัท Yak Green (ยักษ์เขียว)

“เรียนไปทำไม ตอบง่ายๆ อยากขับเคลื่อนเรื่องยาก ๆ ให้เป็นไปได้จริง”

โครงการดี ๆ ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม ประเทศไทย และโลกใบนี้การจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ ๆ ให้สำเร็จได้หลักการหนึ่งที่ใช้เสมอมา คือ “ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ที่สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
พิธีเปิดหลักสูตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15)

การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยากให้เป็นไปได้ ต้องอาศัยพลังใน 3 ด้าน คือ พลังความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะทำ (Knowledge) พลังการสื่อสารที่สามารถสร้างความเคลื่อนไหวสังคม (Social Movement) และ พลังอำนาจรัฐ ที่สามารถเชื่อมโยงนโยบายขับเคลื่อนสนับสนุน ซึ่งกันและกัน (Policy Link)

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
พล.ต.ชยุตรา เสริมสุข ผอ.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง มากล่าวต้อนรับ ให้ความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม และนำทีมผู้บริหารและอาจารย์ประจำสถาบัน อย่างครบถ้วน

ซึ่งแน่นอนว่า การเข้าใจหนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญที่สุดของประเทศ คือ กองทัพ และข้าราชการ ย่อมทำให้เราสามารถเปิดมุมมองและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จากศาสตร์พระราชา สู่การใช้จริง”

คือ หนึ่งในศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่ว่าเราจะเป็นประชาชน ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ หรือประกอบอาชีพใด ๆ ในประเทศใด ๆ ถ้าหยิบนำไปใช้ จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้สำเร็จได้ คือ ก่อนจะทำอะไร ต้องมีความ “เข้าใจ” เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจความแตกต่าง พื้นฐานของผู้คน หรือธุรกิจนั้น ๆ

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
แนะนำหน่วยทหารโดย พ.อ.กฤชกมล ธรรมานุกูล ผอ.กวก.สจว.สปท.

เข้าใจภูมิประเทศ ปัญหา วัฒนธรรม หนทางแก้ไข กระบวนการจัดการ ฯลฯ โดยไม่ใช่แค่เราเข้าใจเขา แต่ระหว่างที่ดำเนินการใด ๆ ก็ต้องทำให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นด้วย เพราะหากเราเข้าใจเขาฝ่ายเดียว โดยไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจเราด้วย ประโยชน์ที่คาด ก็คงไม่เกิดตามที่เรามุ่งหวังไว้

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)

ส่วน “เข้าถึง” นั้น คือ เมื่อรู้ปัญหา รู้กระบวนการ รู้วิธีการแก้ไข และเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีแล้ว เราต้องสามารถเข้าถึงการลงมือทำ การสร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ และสามารถสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้เกิดผลสำเร็จ

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
น.อ.ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิต ร.น. ผอ.กศษ.สจว.สปท. แนะนำหลักสูตร และตารางการบรรยาย และกิจกรรมของหลักสูตร

“พัฒนา” เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจ และ เข้าถึงกันแล้ว จึงจะพัฒนาให้เกิดการสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวก ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ให้ดำเนินการไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)

โดยในพิธีเปิด พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 เริ่มต้นด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ สปท. และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) โดยในรุ่นที่ 15 นั้นมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 65 คน จากนั้น

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
กล่าวต้อนรับโดย พล.ต.ชยุตรา เสริมสุข ผอ.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

• พล.ต.ชยุตรา เสริมสุข ผอ.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ได้กล่าวต้อนรับ ให้ความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม และนำทีมผู้บริหารและอาจารย์ประจำสถาบัน อาทิเช่น

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
แนะนำหลักสูตร และตารางการบรรยาย โดย น.อ.ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิต ร.น. ผอ.กศษ.สจว.สปท.

• น.อ.ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิต ร.น. ผอ.กศษ.สจว.สปท. แนะนำหลักสูตร และตารางการบรรยาย

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
แนะนำการจัดทำผลงานวิชาการ โดย พ.อ.หญิง พัชรินทร์ สุนทรวรรณ รอง ผอ.กวก.สวจ.สปท.

• พ.อ.หญิง พัชรินทร์ สุนทรวรรณ รอง ผอ.กวก.สวจ.สปท. สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดทำผลงานวิชาการ ที่ต้องบอกว่าไม่ได้ทำแค่ให้ขึ้นหิ้ง แต่ต้องให้เกิดการนำไปใช้ได้จริง

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
แนะนำการใช้งาน Application ในหลักสูตร สจว.สปท. โดย พ.อ.วราทิตย์ บุญประสพ

• พ.อ.วราทิตย์ บุญประสพ แนะนำการใช้งาน Application ในหลักสูตร สจว.สปท.

• พ.อ.อาชวกุล กาญจนาคม รอง ผอ.สจว.สปท. แนะนำเบื้องต้นการจัดกองทัพไทย

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
แนะนำรายวิชาการฝึกอบรม พร้อมแนะนำทีมอาจารย์ให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำผลงานวิชาการ โดย พ.อ.กฤชมล ธรรมานุกูล ผอ.กวก.สวจ.สปท.

• พ.อ.กฤชมล ธรรมานุกูล ผอ.กวก.สวจ.สปท. แนะนำรายวิชาการฝึกอบรม พร้อมแนะนำทีมอาจารย์ให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำผลงานวิชาการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ศ.ร.ต.อ.ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ, ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว และ ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ ที่มาให้ความรู้แบบเข้มข้นจริงจัง

• การนำเสนอร่างโครงการวิชาการของรุ่นในเรื่องเด็กและเยาวชน โดย นักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 และมีผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้คำแนะนำ โดยใช้หลักวิชาการมากำกับ

เริ่มแล้ว ! หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15
การบรรยายเรื่องของหน่วยงานในกองทัพไทย

“กลาโหมไทย ไม่ได้มีแค่ 3 กองทัพ”

เอาแค่เรื่องพื้นฐานมาก ๆ ของคนในกระทรวงกลาโหม เช่น จะเข้าใจว่าในกระทรวงจะมีสำนักรัฐมนตรี สำนักปลัดกระทรวง และ กองทัพไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 เหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ แต่จริง ๆ แล้วนั้น

เมื่อเข้ามาในหลักสูตรนี้จึงได้รู้ว่ายังมี กองบัญชาการกองทัพไทย อีกด้วย ซึ่งบังคับบัญชาโดยตรงจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด และมีพันธกิจ ที่กว้างขวางในหลากมิติ

การนำเสนอเบื้องต้น กลุ่มวิชาการที่ 1

“แค่วันแรก ก็ได้เห็นทั้งจุดแข็งและโอกาสมากมาย ที่จะเก็บมาแบ่งปันต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ ในอนาคต” วันนี้นั่งเรียนในฐานะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 และมองย้อนกลับในฐานะที่เราชาว DURIAN ก็เป็นผู้นำในการจัดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงให้แก่ภาครัฐ และเอกชน หลากหลายทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

การนำเสนอเบื้องต้น กลุ่มวิชาการที่ 2

ต้องบอกว่า น่าชื่นชม ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของ สจว.สปท. ที่มีรสชาติ แตกต่างไปจากการอบรมระดับสูงของภาคเอกชน มีระเบียบ มีวินัย เน้นระบบการจัดการ และเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้น ที่จะต่างไปจากภาคเอกชน ที่เน้นประสบการณ์ การประยุกต์ และการนำไปใช้จริง

การนำเสนอเบื้องต้น กลุ่มวิชาการที่ 3

แต่สิ่งที่มีเหมือนกันแน่ ๆ คือ พลังของกลุ่มคนที่มาเรียน ที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ปิดท้ายด้วยปาร์ตี้เบา ๆ สบายๆ ไม่ฟุ่มเฟือยใด ๆ เชื่อมั่นว่า ตลอดเวลา 19 วัน 4 การดูงานทั้งในและต่างจังหวัด ตลอดระยะเวลาราว 3 เดือนกว่า ๆ

จะเป็นอีกช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ ที่ช่วยให้เรา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ และภาคเอกชน เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่จะไม่ใช่แค่โอกาสของตัวเรา แต่จะเอาองค์ความรู้ เครือข่าย และสายสัมพันธ์ที่ได้ ไปขับเคลื่อนเรื่องยากๆ ให้เกิดประโยชน์กับผู้คน สังคม และประเทศไทยได้ในอนาคต

“สจฺเจนาลิกวาทินํ” (สัด-เจ-นา-ลิ-กะ-วา-ทิ-นัง)

“พึงชนะคนพูดปด ด้วยคำจริง”

บันทึกระหว่างการเดินทาง

บอม โอฬาร วีระนนท์

#สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง#สจว

#สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ#สปท

– CEO and Co-founder, DURIAN

– CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)

– Advisor and Co-founder, ANYA Meditec

– Advisor and Co-founder, OKOL

– Advisor and Co-founder, น้ำใสไทย

📍www.yakgreen.com

📍www.duriancorp.com

📍www.bomolarn.com

📍www.tojo.news

📍www.anyameditec.com

📍www.namsaithai.com

📍www.okol.co.th

อย่าลืมกดติดตามข่าวสารจาก Tojo News

https://today.line.me/th/v2/publisher/102232

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: