Connect with us

Politics

รัฐบาลไทย ผลักดันสุดกำลัง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ EEC

Published

on

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงฟื้นที่เพื่อติดตามและสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ให้สามารถรองรับการบริการได้อย่างรวดเร็วครบวงจร สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการให้บริการทางสังคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ EEC

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สกฉ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างกลไกบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ EEC
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่ EEC ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ พัฒนาระบบที่มีมาตรฐาน พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีหน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล รองรับการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ EEC ผ่านการพัฒนาให้เกิดต้นแบบการร่วมลงทุน ผลักดันสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านอากาศยาน ตลอดจนสร้างโมเดลขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจบริการการแพทย์ฉุกเฉินเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ EEC ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจรในพื้นที่ EEC ต่อไป

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์ในทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการในพื้นที่ EEC อีกทั้งสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ โดยมุ่งหวังว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและดึงดูดให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC มากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
@ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: