Connect with us

News

จี้สอบ วินัยร้ายแรง!! ม.รามฯ ปล่อย “ก้าวไกล” แทรกแซงกิจกรรมนักศึกษา ส่อขาดคุณสมบัติ!!

Published

on

“อาจารย์อุ๋ย ปชป.” จี้ “ศุภมาส” สอบวินัยผู้บริหาร ม. รามฯ ปล่อย “ก้าวไกล” แทรกแซงกิจกรรมนักศึกษา ส่อขาดคุณสมบัติข้าราชการพลเรือน ผิดวินัยร้ายแรง

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคก้าวไกลเข้าไปแทรกแซงกิจกรรม และการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย หรืออาจารย์อุ๋ย นักวิชาการด้านกฎหมายและอดีตผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้ความเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ว่าพรรคก้าวไกลได้กระทำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 211 กำหนดให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันหน่วยงานของรัฐ

เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องผูกพันตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 7 (ก) (3) กำหนดว่าผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้อง เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และในหมวด 5 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย มาตรา 38 กำหนดว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ดังนั้น หากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปล่อยปะละเลยหรือยินยอมให้พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระทำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เข้ามาทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย จะถือว่าผู้บริหารขาดคุณสมบัติเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 7 (ก) (3) และกระทำผิดวินัยตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ข้างต้นหรือไม่

ตนจึงอยากฝากไปยังนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ให้วินิจฉัยประเด็นนี้ให้สังคมเกิดความกระจ่าง เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ต่อไป

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: