Connect with us

Politics

ถ้าข้าราชการมีวินัย จริยธรรม ประชาชนก็มีความเป็นอยู่ที่ดี !!

Avatar

Published

on

ขรก.ต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีจิตสาธารณะ ! นายกฯ ให้โอวาทวันข้าราชการพลเรือนปี 65 ถ้าข้าราชการมีวินัย จริยธรรม ประชาชนก็มีความเป็นอยู่ที่ดี

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า วันที่ 1 เม.ย. 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในนามของรัฐบาล แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีผลการปฏิบัติงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการที่สมบูรณ์ โดยหวังว่าทุกคนจะธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของตนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไป

“ข้าราชการถือเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนั้น การจะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ข้าราชการจึงต้องมีความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบของตน พร้อมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สำหรับในปี 2565 นี้ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการจัดงาน ฯ ได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการและจังหวัดในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” เพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงบทบาทการให้บริการประชาชนตามภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าถ้าข้าราชการที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการและประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและจริยธรรมแล้ว ย่อมจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน และร่วมกันปฏิบัติราชการเพื่อประเทศชาติและประชาชน สมดังหัวข้องานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: