Connect with us

News

กระทรวง พม. สนับสนุน Platform Coding Arena ขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Published

on

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คุณบอม โอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จำกัด ร่วมต้อนรับ และนำเสนอ Platform Coding Arena ต่อ คุณท๊อป วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ณ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณท๊อป วราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และคุณบอม โอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

คุณโอฬารกล่าวว่า การได้รับเชิญจากผู้บริหารกระทรวง พม. ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์ม Coding Arena ให้คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ในการขยายผลสู่ประชาชนในวงกว้างต่อไป โดยหลังจากการลงนาม MOU ร่วมกัน ระหว่าง บจ.โค้ดดิ้ง อารีนา (Coding Arena) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทั้งสองหน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

คุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และคุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และคุณบอม โอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

บจ.ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน ได้ตั้งใจทำ “Platform Coding Arena” เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม คือ “พัฒนาและสร้างสรรค์ ความรู้ดี ๆ ให้เข้าถึง จับต้องได้ และนำไปใช้ได้จริง” (Make Knowledge Visible and Accessible) และความรู้เรื่องการ Coding / Programing เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในโลกแห่งอนาคต ไม่ใช่เพราะการเขียน Coding ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานมากมาย ในโลกยุคนวัตกรรมได้ แต่ Coding คือ การสอน “วิธีคิด” ให้ผู้สนใจ อย่างเป็นระบบ และต่อยอดได้หลากหลาย ในทุกสาขาอาชีพ

คุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และคุณบอม โอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

Coding Arena เกิดจากการร่วมมือของ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นแพลตฟอร์ม ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สนใจด้าน Coding / Programming มีพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเริ่มต้นจากการที่ DURIAN เริ่มต้น และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนในวงกว้าง และมาร่วมส่งเสริมขยายผลกับ กระทรวง พม. ในกลุ่มเปราะบาง คือ เด็ก สตรี ผู้พิการ และคนสูงอายุ และต่อยอดในมิติอื่น ๆ

โดยปัจจุบันมีผู้ร่วมใช้ Platform เพื่อการเรียนรู้กว่า 50,000 คน และเปิดรับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ในการขยายผลต่อไป โดยคุณโอฬารมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่ง ในวิสัยทัศน์ของ รมว. และผู้นำกระทรวง ในการเดินหน้าอย่างมีพลัง

คุณนิกร จำนง อดีต รมช.กท.คมนาคม
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
และคุณบอม โอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

การร่วมงานในครั้งนี้ คุณโอฬาร ได้แสดงความรู้สึกประทับใจ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้นำในกระทรวง รวมถึงทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังไว้อย่างน่าประทับใจ

  • ขอบคุณพี่ท๊อป วราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. ที่ให้โอกาสได้นำเสนอ
  • ขอบคุณพี่อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม., พี่กันตพงศ์ รังสีสว่าง รองปลัดกระทรวง พม. ที่ให้การสนุบสนุน Coding Areana เสมอมา
  • ขอบคุณพี่นิกร จำนง อดีต รมช.คมนาคม พี่ชายที่เคารพรักเสมอ และยังถือเป็นเกียรติ ที่ได้เจอคณะที่ปรึกษา ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และ อ.สันติ กีระนันท์ ที่เคารพรัก
คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณสุรางคณา วายุภาพ CEO and Co-Founder beTECH Tech Kumpany
ดร. อุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT,
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  • ขอบคุณ พี่ไก่ จุติ ไกรฤกษ์ อดีต รมว.พม. พี่แอน สุรางคณา วายุภาพ ที่ร่วมผลักดันสิ่งดีๆ มีประโยชน์ต่อสังคมไทย
คุณพุทธชาติ ศิริบุตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
คุณกฤติกา พันธ์รัตน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
และคุณบอม โอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด
  • ขอบคุณทีม พม. มากมาย ทั้งพี่อิ๋ว เสาวลักษณ์ วิจิตร พี่อ้อย พี่หนิง พี่อาร์ม ฯลฯ ที่ร่วมสนับสนุน Coding Arena และ Make A Move ร่วมกับเราชาว DURIAN เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย ร่วมกันเสมอมา เชื่อมั่นในศักยภาพและความตั้งใจ ของ พม. ในการต่อยอดความร่วมมือ เพื่อพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมต่อไป
คุณวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. รับฟังการนำเสนอ ภาพรวมการทำงานของหน่วยงาน
จากคุณเสาวลักษณ์ วิจิตร
คุณโอฬาร วีระนนท์ เจ้าหน้าที่ภายในกระทรวง พม. และทีม DURIAN และ Coding Arena
บรรยากาศการต้อนรับ คุณท๊อป วราวุธ ศิลปอาชา เป็นไปอย่างอบอุ่น

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของคุณท๊อป วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น เจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงเตรียมการต้อนรับด้วยใจที่ยิ้มแย้ม

#วราวุธศิลปอาชา  #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

#นิกรจำนง #อดีตรมช.กท.คมนาคม #ศ.ดร.กนกวงษ์ตระหง่าน #อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

#โอฬารวีระนนท์  #DURIAN  #CodingArena  

#ToJoNews #โตโจนิวส์ #สำนักข่าวโตโจนิวส์

อย่าลืมกดติดตาม Tojo News เพื่อพบกับข่าวสาร และบทความใหม่ ๆ จากเรา

Line Today TOJO NEWS , ToJoNews

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: