Connect with us

News

“ฐากร ตัณฑสิทธิ์” รอด ป.ป.ช. ตีตกข้อกล่าวหา

Published

on

ป.ป.ช.ตีตก ข้อกล่าวหา “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” ใช้อำนาจให้ลูกได้ทุนเรียนเมืองนอก

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีมติเอกฉันท์ตีตกข้อกล่าวหา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) กรณีถูกกล่าวหาว่า ใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อให้บุตรสาวของตนได้รับทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ประจำปี พ.ศ. 2553 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ

โดยคดีนี้มีพฤติการณ์กล่าวหาว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2553 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน คือ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี 2553

โดยไม่มีข้อห้ามบุตรเจ้าหน้าที่สำนักงาน กทช.รับทุน เหมือนเช่นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุคุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุนว่าต้องไม่เป็นบุตรพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 22 มกราคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในวันที่ 22 มกราคม 2553 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสมัครขอรับทุนของสำนักงาน กทช. โดยกำหนดวันสอบประเมินความเหมาะสมในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2553

ส่วนสำนักงาน กทช. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของสำนักงาน กทช. ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกำหนดวันสอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้นางสาวอิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์ บุตรสาวของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ได้รับทุนสาขากฎหมาย ซึ่งสอบตรงกันในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ปรากฏว่านายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ได้สั่งเลื่อนวันสอบ เพื่อรับทุนการศึกษาของสำนักงาน กทช.

จากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 บุตรสาวของตนจะต้องเข้าสอบประเมินความเหมาะสม เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอ้างว่าสำนักงาน กทช. จะเสียโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณภาพ แต่การกระทำดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บุตรสาวและตนเอง ทำให้ กทช. ต้องเสียค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนแก่บุตรสาวในขณะที่ตนเป็นผู้บริหารจัดการดูแลสำนักงาน กทช.

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทุนการศึกษาของสำนักงาน กทช. ประจำปี 2553 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่มีการกำหนดลักษณะทุนที่ให้และวิธีสรรหาใหม่โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงมาแล้ว เป็นการดำเนินการตามมติของ กทช. ตามที่รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เสนอ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายฐากร ตัณฑสิทธิ์ มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนการเสนอการกำหนดลักษณะทุน และวิธีการสรรหาใหม่ แต่อย่างใด

ในขณะที่มีการเสนอให้มีการกำหนดลักษณะทุนที่ให้และวิธีสรรหาใหม่ดังกล่าว จนถึงขั้นตอนที่สำนักงาน กทช. ได้มีประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2553 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 นั้น ยังมิได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนของการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยทุนการศึกษาของสำนักงาน กทช. ที่ผ่านมาก็ไม่มีข้อห้ามบุตรเจ้าหน้าที่สำนักงาน กทช. เข้ารับทุน

ดังนั้นการกำหนดลักษณะทุนที่ให้และวิธีสรรหาใหม่ ดังกล่าว จึงมิได้เป็นการวางแผนล่วงหน้า เพื่อล็อคสเปคให้แก่บุตรสาวของนายฐากร ตันฑสิทธิ์ โดยเฉพาะ และนายฐากร ตันฑสิทธิ์ มิได้เป็นผู้สั่งให้เลื่อนวันสอบเพื่อรับทุนการศึกษาของสำนักงาน กทช. จากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 แต่อย่างใด อีกทั้งการเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวมิได้เป็นประโยชน์ต่อนางสาวอิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์ คนเดียว แต่เป็นประโยชน์รวมถึงผู้สมัครสอบรายอื่น ๆ ทั้งหมดด้วย

ประกอบกับกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาของสำนักงาน กทช. ประจำปี 2553 นี้ เคยมีการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่าการให้ทุนการศึกษาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2553 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เป็นไปโดยชอบแล้วให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

ที่ประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง เห็นชอบตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นว่าจากการไต่สวนเบื้องต้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่านายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: