Connect with us

News

เสร็จ ตี5! เลือก สว.มาราธอน เช็กเลย!! เปิดรายชื่อ 300 ว่าที่สว. ตัวจริง-ตัวสำรอง 20 สาย แยกรายกลุ่ม

Published

on

จบแล้วคัดเลือกสว.ระดับประเทศ เช็กรายชื่อ 300 คน ว่าที่สว. ทั้งตัวจริง-ตัวสำรอง

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า สืบเนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน มีกระบวนการการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ล่าสุดมีรายงานการนับผลคะแนน ดังต่อไปนี้

สาย ก. กลุ่มที่ 7
1.นายชินโชติ แสงสังข์
2.น.ส.เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ
3.น.ส.วิภาพร ทองโสด
4.นายประกาสิทธิ์ พลซา
5.นายจตุพร เรียงเงิน
6.นายสมพร วรรณชาติ
7.นายชวภณ วัธนเวคิน
8.นายแล ดิลกวิทยรัตน์
9.นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ
10.นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์
11.นายร่มไทร ทิพยเศวต (สำรอง)
12.นายอุทัย อัตถาพร (สำรอง)
13.น.ส.ศรีไพร นนทรี (สำรอง)
14.นายจารุดล เขมิการัศมีกุล (สำรอง)
15.นายภัทรพล เพชรพรหม (สำรอง)

สาย ก. กลุ่มที่ 11
1.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
2.นายกัมพล สุภาแพ่ง
3.นายพิศจน์ รัตนวงศ์
4.น.ส.ภาวนา ว่องอมรนิธิ
5.นายอัครวินท์ ขำขุด
6.นายสุวิทย์ ขาวดี
7.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์
8.นายณภพ ลายวิเศษกุล
9.นางประทุม วงศ์สวัสดิ์
10.นายกมล สุขคะสมบัติ
11.นางชโลมใจ ชยพันธนาการ (สำรอง)
12.น.ส.กฤษฏนันต์ ทองวิภาวรรณ์ (สำรอง)
13.นายธัญยะ พูลสวัสดิ์ (สำรอง)
14.นายพันธ์เลิศ ใบหยก (สำรอง)
15.นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ (สำรอง)

สาย ก. กลุ่มที่ 13
1.นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม
2.นายพรเพิ่ม ทองศรี
3.นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
4.นายกัมพล ทองชิว
5.นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา
6.นายขวัญชัย แสนหิรัณย์
7.นายนพดล พริ้งสกุล
8.นายชาญวิศว์ บรรจงการ
9.นายมานะ มหาสุวีระชัย
10.น.ต. วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น.
11.น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร (สำรอง)
12.พ.ต.นฤต รัตนพิเชฏฐชัย (สำรอง)
13.นายธนวัฒน์ ศรีสุข (สำรอง)
14.นายศรีเมือง เจริญศิริ (สำรอง)
15.นายนันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช (สำรอง)

สาย ก. กลุ่มที่ 16
1.นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
2.นายสุวิช จำปานนท์
3.นายนฤพล สุคนธชาติ
4.นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ
5.นายวิเชียร ชัยสถาพร
6.นายปราณีต เกรัมย์
7.น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์
8.นายอะมัด อายุเคน
9.นายชวพล วัฒนพรมงคล
10.นางเอมอร ศรีกงพาน
11.นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร (สำรอง)
12.นายณพลเดช มณีลังกา (สำรอง)
13.น.ส.ณภัทร โชติพฤกษ์ชูกุล (สำรอง)
14.นายศุภชัย มั่นใจตน (สำรอง)
15.นายปัญญา หาญลำยวง (สำรอง)

สาย ก. กลุ่มที่ 20
1.พล.ต.ท. ยุทธนาไทยภักดี
2.นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
3.นายอลงกต วรกี
4.นายณัฐกิตติ์ หนูรอด
5.นายภมร เชาว์ศิริกุล
6.พ.ต.อ. กอบ อัจนากิตติ
7.นายชูชีพ เอื้อการณ์
8.นายวราวุธ ตีระนันทน์
9.นางวลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์
10.นายเอกชัย เรืองรัตน์
11.นายปภัชเดช เกตุพันธ์ (สำรอง)
12.น.ส.ภัทราภรณ์ คิดซ้าย (สำรอง)
13.น.ส.ชนัดดา สงพัฒน์แก้ว (สำรอง)
14.นายสุชพงศ์ บุญเสริม (สำรอง)
15.นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ (สำรอง)

สาย ข กลุ่มที่ 1
1.พล.อ. เกรียงไกร ศรีรักษ์
2.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
3.นายมงคล สุระสัจจะ
4.นายธวัช สุระบาล
5.นายวร หินดี
6.พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา
7.พล.ท. สุกิจ ทั่งทอง
8.นายอภิชาติ งามกมล
9.พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
10.นายอภินันท์ เผือกผ่อง
11.พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล (สำรอง)
12.นายภิญโญ ประกอบผล (สำรอง)
13.พ.อ.ไพบูลย์ พัสดร (สำรอง)
14.พล.อ.นุชิต ศรีบุญส่ง (สำรอง)
15.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ (สำรอง)

สาย ข. กลุ่มที่ 4
1.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
2.นายสมบูรณ์ หนูนวล
3.นายบุญขอบ สระสมทรัพย์
4.นางนงลักษณ์ ก้านเขียว
5.นายฤข แก้วลาย
6.นางเพลินจิต ขันแก้ว
7.นายวันชัย แข็งการเขตร
8.นายเปรมศักดิ์ เพียยระ
9.น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์
10.นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย
11.นายชัยรัตน์ ธรรมสุภาพงศ์ (สำรอง)
12.นายประชา กัญญาประสิทธิ์ (สำรอง)
13.นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ (สำรอง)
14.นายสุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์ (สำรอง)
15.นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย (สำรอง)

สาย ข. กลุ่มที่ 6
1.นายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว
2.นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง
3.น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน
4.นายยะโก๊ป หืมละ
5.นายนิสิทธิ์ ปนกลิ่น
6.นายจรุณ กลิ่นตลบ
7.นายธนกร ถาวรชินโชติ
8.นายโชติชัย บัวดิษ
9.นายอิสระ บุญสองชั้น
10.นายเศรณี อนิลบล
11.นายสมศักดิ์ คงเทศ (สำรอง)
12.นายสง่า มังคละ (สำรอง)
13.นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม (สำรอง)
14.นายวิถี สุพิทักษ์ (สำรอง)
15.นายตรีพล เจาะจิตต์ (สำรอง)

สาย ข. กลุ่มที่ 17
1.นายนิรุตติ สุทธินนท์
2.นางประไม หอมเทียม
3.นายชาญชัย ไชยพิศ
4.นายสากล ภูลศิริกุล
5.นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
6.น.ส.สายฝน กองแก้ว
7.นายศุภโชค ศาลากิจ
8.นายประภาส ปิ่นตบแต่ง
9.นางอังคณา นีละไพจิตร
10.นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล
11.พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง (สำรอง)
12.ยางนุชนารถ แท่นทอง (สำรอง)
13.นายสงบ จินะแปง (สำรอง)
14.นายษิทรา เบี้ยบังเกิด (สำรอง)
15.นายธัชพงศ์ แกดำ (สำรอง)

สาย ข. กลุ่มที่ 18
1.นายสุทนต์ กล้าการขาย
2.นายไชยยงค์ มณีรุงสกุล
3.นายสุพรรณ์ ศรชัย
4.น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม
5.นายศุภชัย กิตติภูติกุล
6.นางอารีย์ บรรจงธุระการ
7.นายจำลอง อนันตสุข
8.นายชิบ จิตนิยม
9.น.ส.นันทนา นันทวโรภาส
10.นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย
11.ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ (สำรอง)
12.น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสรียชีวิน (สำรอง)
13.นายประทีป คงสิบ (สำรอง)
14.นางวราภรณ์ คัตตะพันธ์ (สำรอง)
15.นายสฤษดิ์ ไพรทอง (สำรอง)

สาย ค. กลุ่มที่ 5
1.นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
2.น.ส.อมร ศรีบุญนาค
3.นางปวีณา สาระรัมย์
4.นายสมชาย นุ่มพูล
5.นายพิมาย คงทัน
6.นายสาลี สิงห์คำ
7.นายเดขา นุตาลัย
8.นางกัลยา ใหญ่ประสาน
9.น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค
10.นายชูชาติ อินสว่าง
11.นายทรงพล พูลสวัสดิ์ (สำรอง)
12.นายมนัส ไหวพริบ (สำรอง)
13.น.ส.ณัฐนันท์ ทองดีวงศ์ (สำรอง)
14.นายโกเมท เกิดสมบัติ (สำรอง)
15.นายธนกฤติ ทองเต็ม (สำรอง)

สาย ค. กลุ่มที่ 8
1.นายจิระศักดิ์ ชูความดี
2.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
3.นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา
4.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
5.นายนิรัตน์ อยู่ภักดี
6.นายอภิชา เศราษฐวราธร
7.นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
8.นายนพดล อินนา
9.นายวิรัตน์ ลิ้มสวัฒน์
10.นายปฏิมาจีระแพทย์
11.นายไตรวินิจ ตู้จินดา (สำรอง)
12.น.ส.เพียรพร ดีเทศน์ (สำรอง)
13.นายปัญญา โตกทอง (สำรอง)
14.นายดิเรก เหมนคร (สำรอง)
15.นายโองการ ยาสิงห์ทอง (สำรอง)

สาย ค. กลุ่มที่ 9
1.นายนิพนธ์ เอกวานิช
2.นางวรรษมนต์ คุณแสน
3.นายพิชาญ พรศิริประทาน
4.นางสุมิตรา จารกำเนิดกนก
5.นางสมศรี อุรามา
6.นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง
7.นายชัยธัช เพราะสุนทร
8.น.ส.มณีรัฐ เขมะวงศ์
9.น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
10.นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร
11.นายสมชาย สาโรวาท (สำรอง)
12.นางสุจิตรา ผาลีพัฒน์ (สำรอง)
13.นายชัยณรงค์ เยาวลักษณ์ (สำรอง)
14.นายอารักษ์ พลอยพานิชย์ (สำรอง)
15.นายธนาธิป พรหมชื่น (สำรอง)

สาย ค. กลุ่มที่ 12
1.นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์
2.นางธารนี ปรีดาสันดิ์
3.นางรจนา เพิ่มพูล
4.น.ส.ปุณณภา จินดาพงษ์
5.นายพละวัต ตันศิริ
6.นายณรงค์ จิตราช
7.นายวีรยุทธ สร้อยทอง
8.นายธนชัย แช่จึง
9.นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
10.น.ส.ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์
11.นายสาโรจน์ สุวรรณวงศ์ (สำรอง)
12.นายชัชชัย ชินธรรมมิตร (สำรอง)
13.นายรังสรรค์ สบายเมือง (สำรอง)
14.นายนิพนธ์ จริยะนรวิชช์ (สำรอง)
15.นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล (สำรอง)

สาย ค. กลุ่มที่ 15
1.นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ
2.นายกิตติพันธ์ อนันตกุลจิรโชติ
3.นายประเทือง มนต์รี
4.นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล
5.นายสมดุลย์ บุญไขย
6.นายสมหมาย ศรีจันทร์
7.นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
8.นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
9.นายธนภัทร ตวงวิไล
10.นายศรายุทธ ยิ้มยวน
11.นายชูเกียรติ สิงห์สูง (สำรอง)
12.นายปิยวิทย์ โกฏเพชร (สำรอง)
13.นายขวัญชัย บุญเพ็ชร (สำรอง)
14.นายอานันท์ รองพล (สำรอง)
15.นายวีระ เขนย (สำรอง)

สาย ง. กลุ่มที่ 3
1.นายอัษฎางค์ แสวงการ
2.นายสมทบ ถีระพันธ์
3.นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
4.นายสุเทพ สังข์วิเศษ
5.นายโสภณ ผาสุข
6.นายสามารถ รังสรรค์
7.นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด
8.นายสุทิน แก้วพนา
9.นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ
10.นายกมล รอดคล้าย
11.นางอรทัย มูลคำ (สำรอง)
12.น.ส.จิตรา พีชะพัฒน์ (สำรอง)
13.นายธนชน มุทาพร (สำรอง)
14.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (สำรอง)
15.นายสมจิต สุวรรณบุษย์ (สำรอง)

สาย ง. กลุ่มที่ 10
1.นายโสภณ มะโนมะยา
2.นายรูจิภาส มีกุศล
3.พ.ต.ท. สง่า ส่งมหาชัย
4.นางแดง กองมา
5.นายสุนทร เชาว์กิจค้า
6.นายนิคม มากรุ่งแจ้ง
7.นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์
8.นายนิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล
9.นายมังกร ศรีเจริญกูล
10.นายสมพาน พละศักดิ์
11.นายภิญโญ ขันติยู (สำรอง)
12.นายสามารถ รัตนประทีปพร (สำรอง)
13.ส.อ.อัครวัฒนื พงศ์ธนาชลิตกุล (สำรอง)
14.นางฉัฐสุภา พงษ์เสนา (สำรอง)
15.นายปฏิมา เหล่าชัย (สำรอง)

สาย ง. กลุ่มที่ 14
1.นางมยุรี โพธิแสน
2.นางเจียระนัย ตั้งกีรติ
3.น.ส.จารุณี ฤกษ์ปราณี
4.น.ส.อัจฉรพรรณ หอมรส
5.นางอจลา ณ ระนอง
6.นางจทารัตน์ นิลเปรม
7.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
8.พ.อ.หญิง ธณตศกร บุราคม
9.นางนัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
10.นางวาสนา ยศสอน
11.น.ส.นฤมล ปิติทานันท์ (สำรอง)
12.น.ส.ณฐมน ชื่นดวง (สำรอง)
13.นางพานิช แต้กิจพัฒนา (สำรอง)
14.นางรุ่งนภา พุฒแก้ว (สำรอง)
15.น.ส.พรรณรัตน์ จงอมรรัตน์ (สำรอง)

สาย ง. กลุ่มที่ 19
1.น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย
2.นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช
3.นายสิทธิกร ธงยศ
4.นายโชคชัย กิตติธเนศวร
5.นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี
6.นายเอนก วีระพจนานันท์
7.นายสมชาย เล่งหลัก
8.น.ส.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์
9.นายพรชัย วิทยเลิศพันธ์
10.นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์
11.นายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี (สำรอง)
12.นายธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ (สำรอง)
13.นายแดน ปรีชา (สำรอง)
14.นายธนากร แหวกวารี (สำรอง)
15.นายสุรชัย พรจินดาโชติ (สำรอง)

สาย ง. กลุ่มที่ 2
1.พล.ต.ท. บุญจันทร์ นวลสาย
2.พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร
3.นายเศก จุลเกษร
4.นายสืบศักดิ์ แววแก้ว
5.พล.ต.ต. สุนทร ขวัญเพ็ชร
6.พ.ต.ท. สุริยา บาราสัน
7.นายบุญส่ง น้อยโสภณ
8.นายฉลอง ทองนะ
9.พล.ต.ต. อังกร คล้ายคลึง
10.พล.ต.ท. วันไชย เอกพรพิชญ์
11.นายอุลิช ดิษฐประณีต (สำรอง)
12.พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว (สำรอง)
13.นายชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว (สำรอง)
14.นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล (สำรอง)
15.น.ส.วิยะดา มุ่งผล (สำรอง)

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: