Connect with us

News

มหาดไทย ออกคำสั่ง ด่วนที่สุด! ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด !!

Published

on

กระทรวงมหาดไทย เผย เพื่อเป็นรายได้ให้ชุมชน และเพื่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น สามารถให้แข่งขันสัตว์ ต่อสู้สัตว์กันได้ หลังโควิดคลี่คลาย

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/1443 กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์ โดยส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ข้อความระบุว่า

อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.2/ว 1391 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550

2.หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.10 /ว 31581ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้เคยมีหนังสือแจ้งเวียนซักซ้อม ในการอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขัน ตามบัญชี ข.หมายเลข 1 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งหนังสือแจ้งเวียนบางฉบับได้เคยออกไว้เป็นเวลานานแล้ว ทำให้ยากต่อการสืบค้น เพื่อนำมาประกอบกับการ ใช้ดุลพินิจอนุมัติอนุญาตของผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ และเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายอยู่ในระดับที่รัฐสามารถควบคุมได้แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น อันเป็นทางนำมาซึ่งรายได้กับชุมชนและอาชีพที่สุจริต ป้องกันแรงงานพลัดถิ่น จึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.2 /ว 1391 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550

3.การจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งขันวัวลาน เป็นการเล่นให้สัตว์แข่งขัน ตามบัญชี ข. หมายเลข 1 ให้ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานครและนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง (1) (2) และวรรคสอง ก. (1) โดยการออกใบอนุญาต ให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้เล่นได้ ตามสภาพแห่งท้องที่หรือประเพณีของท้องถิ่นนั้น และจะต้องไม่ตรง กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ห้ามมีลักษณะเป็นการทรมานสัตว์โดยเด็ดขาด และกำชับผู้ได้รับอนุญาตสอดส่อง กวดขัน มิให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นหรือเข้าไปในสนามโดยเด็ดขาด รวมถึงป้องกันมิให้ผู้เข้าไปในสนามพกพาอาวุธติดตัวหรือนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปโดยเด็ดขาด

4.การจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้า เป็นการเล่นให้สัตว์แข่งขัน ตามบัญชี ย.หมายเลข 1 ให้ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง (1) (2) และวรรคสอง ก. (1)

แต่สำหรับกรณีการจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้า ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์รวมอยู่ด้วย ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งอนุมัติแล้ว ตามข้อ 4 วรรคสอง ค. (14) โดยการออกใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันแข่งม้า พ.ศ. 2524 และห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้า นัดพิเศษในโอกาสต่าง ๆ หากผู้ขออนุญาตและสนามม้า มีเจตนารมณ์ที่จะหารายได้ เพื่อบริจาคในกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างแท้จริง ควรดำเนินการในการจัดแข่งม้านัดปกติประจำสัปดาห์ และกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควบคุมมิให้เด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุ่มหรือเล่นการพนันแข่งม้า การเล่นโต๊ดเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสนามม้า

ทั้งนี้ การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ว 31581 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง แนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่สั่งการไว้แล้ว โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ถือปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: