Connect with us

News

ด่วนรีบเลย! ออมสิน ให้สิทธิกู้สินเชื่อกลุ่มนี้ กู้ได้สูง 7 แสน ผ่อนได้ 20 ปี !!

Avatar

Published

on

ออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อออมสิน โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วงเงินกู้ให้สูงถึง 700,000 บาท

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ธนาคารออมสิน ออก “สินเชื่อออมสิน” หน่วยงานภาครัฐ สำหรับสินเชื่อ โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบวงเงินกู้ให้สูงถึง 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้ “สินเชื่อออมสิน” โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากร
-วันที่ยื่นกู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-วันที่ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และเป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ของธนาคารอยู่ก่อนโครงการนี้ กรณีมีหนี้ค้างชำระต้องชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมด หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในคราวเดียวกัน
-ต้องไม่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน
-ต้องระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค. ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอกู้

วัตถุประสงค์การกู้เงินจาก “สินเชื่อออมสิน” โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้
-พื่อชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. เดิม
-เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน
ประเภทเงินกู้
-เงินเบิกเกินบัญชี
จำนวนเงินให้กู้
-รายละ 700,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
-เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาการให้กู้
-ระยะเวลาการใช้วงเงินไม่เกิน 20 ปี
หลักประกันการกู้เงิน
-สิทธิการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค

เงื่อนไขการชำระเงินกู้ “สินเชื่อออมสิน” โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ในระหว่างที่สัญญากู้เงินยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการรับชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนจากวงเงินเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถส่งชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของตนเองที่เปิดไว้สำหรับโครงการนี้

  • กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม สำนักงานจะส่งเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามจำนวนเงินที่ผู้กู้มีหนี้ค้างชำระตามจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: