Connect with us

News

ชัชชาติ​ ออกคำสั่งประกาศ​แล้ว​ ให้มีผลตั้งแต่​ 7​ ก.ค.65​ เป็นต้นไป​!!

Published

on

ผู้​ว่าฯ​ กทม.ออกคำสั่งประกาศ​ การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1564/2565 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันและจัดทำข้อมูลเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือ พัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเป็น ประชาธิปไตย โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงมีคำสั่ง ให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 1 โดยการจัดทำข้อมูลของกรุงเทพมหานครในฐานะทรัพย์สิน เพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานคร ต้องสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมความโปร่งใส การใช้ ประโยชน์จากข้อมูล และการบูรณาการข้อมูลระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานของรัฐอื่น และระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลเปิดต้องได้รับการปรับปรุงตามความจำเป็น

2.ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลเปิด (Open Data Policy) ภายในกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงกฎหมาย นโยบาย ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ ความมั่นคงของชาติ และ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทุกด้าน

3.ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร (Ministry Chief Information Officer : MCIO) และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงาน (Department Chief Information Officer : DCIO) ต้องรวบรวมและเผยแพร่เครื่องมือทางดิจิทัลและแนวปฏิบัติที่ดี ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันออกคำสั่งนี้ เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถบูรณาการนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริม พันธกิจของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องปรับปรุงแหล่งรวบรวมเครื่องมือทางดิจิทัลและแนวปฏิบัติ ให้ทันสมัยอยู่ประจํา

4.สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สานักการคลัง และสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ต้องร่วมดำเนินการกำหนดมาตรการในการสนับสนุนการบูรณาการข้อกำหนดนโยบายข้อมูลเปิด ซึ่งรวมไปถึง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ภายใน 90 วันนับถัดจากวันออกคำสั่งนี้ โดยอาจพัฒนาเป็นต้นแบบเอกสารหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน

5.ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร กำหนดเป้าหมายการบูรณาการ ข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จ และนำเสนอผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา รวมทั้งร่วมกับ ทุกหน่วยงาน เพื่อกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ท้าทาย และแนวทางการติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงาน ตามค่าเป้าหมาย ภายใน 90 วันนับถัดจากวันออกคำสั่งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายข้อมูลเปิด

6.ให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 1- 2 และข้อ 4 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันออกคำสั่งนี้ และรายงานผลการดำเนินการ ตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามข้อ 5 ทุก 90 วัน ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 2565

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: