Connect with us

News

สรุปชัด! จันทร์ ที่ 5 ก.ย.65 ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ใหม่ทุกคน) ทำยังไง ??

Avatar

Published

on

เผยการลงทะเบียนผ่านออนไลน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ทั้งรายเก่า รายใหม่ ต้องทำทุกคน ลงทะเบียนอย่างไร

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า จันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นี้ เริ่มลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิแห่งรัฐผ่านออนไลน์และจุดรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน เริ่ม 5 ก.ย. – 19 ต.ค.65

กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ในครั้งนี้ เป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว และผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือ ณ จุดลงทะเบียนผ่าน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ให้ดำเนินการดังนี้

1.กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัว การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลอื่นๆ ที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” หลังจากนั้น ให้ผู้ลงทะเบียนเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์อีกครั้ง โดยกดปุ่ม“ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ซึ่งจะทราบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

2.กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว เมื่อลงทะเบียนทางเว็บไซต์แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทุกคน แล้วนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน หากเดินมาไม่ได้ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อด้วย

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนผ่าน 7 หน่วยงานข้างต้น จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อ ในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียนได้

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ณ จัดรับลงทะเบียน สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: