Connect with us

News

ปลัดมท.สั่งการ!! ผู้ว่าฯ 17 จังหวัดเหนือ ผู้นำต้องทำก่อน รองเท้าสึก ก่อนกางเกงขาด!!

Published

on

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการพ่อเมือง 17 จังหวัดภาคเหนือ เร่งดำเนินนโยบายสำคัญ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ย้ำ ผู้นำต้องทำก่อน รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด มุ่งแก้ไขในสิ่งผิด

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ ในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวังธารา โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายมงคล ตรีกิจจานนท์ อาจารย์ขวัญทอง สอนศิริ (อ.โจ้) ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ในพื้นที่ภาคเหนือ จาก 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี เข้าร่วมการประชุม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้มีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย ภารกิจสำคัญของแต่ละกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อาทิ การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โครงการ “แก้ไขในสิ่งผิด” คืนความสุขให้ประชาชนให้ได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินที่ถูกรัฐรอนสิทธิ การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และการสวมใส่ผ้าไทย การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน การรายงานและติดตามผลการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกงานสำเร็จ คือ ผู้นำ ถ้าทุกท่านตั้งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ปัญหาทุกอย่างจะถูกขจัดไปได้อย่างแน่นอน และในฐานะที่เราทุกคนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ยึดหลักการทำงานในลักษณะ “รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด” หมั่นฝึกจิตใจให้เป็นนาย บังคับกายที่เป็นบ่าว มีความเป็นจิตอาสาในตัว เเละปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา “ผู้นำล้วนต้องทำก่อน”

ถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ขอให้ทุกท่านได้นึกถึงความตั้งใจที่ท่านตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็นคนมหาดไทย ตนเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีจิตมุ่งมั่นที่จะมาพัฒนา ยกระดับ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีความประสงค์อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่ยั่งยืนอย่างเเท้จริง คนเดียวไม่สามารถทำงานให้สำเร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงต้องมีทีม มีองคาพยพทุกภาคส่วน ที่เข้ามาร่วมทำงาน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเน้นย้ำว่า การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประเด็นปัญหาเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญต่อการบันทึกข้อมูลครัวเรือนผ่านระบบ ThaiQM ขอให้เดินสำรวจทุกครัวเรือน เพื่อทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง และสามารถเข้าไปแก้ไขได้อย่างตรงจุด ลงไปติดตามหรือ Re X-Ray ปัญหาที่ถูกดำเนินการแก้ไขไปแล้ว เพื่อให้เกิดผลที่ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม และอีกปัญหาที่ละเลยไม่ได้ คือ เรื่องการพกพาอาวุธปืน ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ยิงกราดที่ห้างสรรพสินค้าเป็นเหตุสะเทือนขวัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เราในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศจะละเลยไม่ได้ ต้องใส่ใจประเด็นเรื่องอาวุธปืน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากปืนที่ลงทะเบียน แต่เกิดจากปืนประกอบเอง ขอให้พวกเราเอาใจใส่ และดูแลผู้มีใบอนุญาตพกพาปืนที่ลงทะเบียนไว้ให้ดี มีการตรวจตรา ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดระเบียบสังคม

โดยการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตราสถานที่ ดำเนินการหาข่าว ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเรื่องการทำสงครามกับยาเสพติด ซึ่งอยู่ในนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย ทุกหน่วยงานต้องระดมสรรพกำลัง ทุกหมู่บ้านต้องเป็นหมู่บ้านยั่งยืน มีการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ อาวุธปืน การพนัน ผู้มีอิทธิพล รวมทั้งการควบคุมกลุ่มธุรกิจสถานบริการ และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า การทำงานของคนมหาดไทยต้องมีหลัก 4 ร่วม กับทุกภาคีเครือข่ายเเละต้องยึดหลักการทำงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ (SDGs) คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ สิ่งสำคัญ คือ ความใกล้ชิดกับประชาชนเเละภาคีเครือข่าย หากเขาไว้ใจเรา เราจะได้ความช่วยเหลือ และได้รับการมีส่วนร่วม ขอให้พุ่งเป้าสู่การสร้างหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีทั้งความมั่นคงทางอาหาร ในโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เเละโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมให้เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา ปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก การบริหารจัดการและคัดเเยกขยะ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขยายผลภาคีเครือข่าย ทั้งกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม อถล. กลุ่มผู้นำชุมชนต้นแบบ กลุ่ม อปพร. สมาชิก อส. เพื่อให้ขยายผลจากจุดเล็ก ๆ ไปสู่ ระดับอำเภอ จังหวัด เเละประเทศต่อไป

“กระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยในปีนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตาม 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. ที่อยู่อาศัย 2. ความมั่นคงทางอาหาร 3. มีการบริหารจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด 4. ความสามัคคีของคนในชุมชน 5. ความร่วมมือ (Partnership) 6. การปฏิบัติตามหลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 7. ความมั่นคงปลอดภัย และ 8. การมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เป้าหมายดำเนินการให้เสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยนายอำเภอต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติ เช่น ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงไข่ไก่ ในบริเวณที่ว่าการอำเภอ กองร้อย อส. หรือตามสถานที่ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน และให้ขยายผลผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยทีมทางการต้องเข้มแข็ง เพื่อไปสร้างทีมที่ไม่เป็นทางการ เริ่มตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ต้องลงไปสร้างให้ในหมู่บ้านมีระบบคุ้ม ป๊อก หย่อมบ้านที่ชัดเจน มีการพูดคุย เสริมสร้างสายสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี สนิทสนม รื้อฟื้นวิถีชีวิตคนไทยที่อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จะต้องมีการสื่อสารให้ร่วมกันทำในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเน้นย้ำในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณและชื่นชมคนมหาดไทยในการขับเคลื่อนโครงการด้าน “การบำรุงสุข” และขอให้ช่วยกันทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ที่นำมาสู่ อารยเกษตร ซึ่งมีเรื่องของทัศนศิลป์ ความงดงาม การปรับปรุงภูมิประเทศที่เอื้อต่อการมีป่า 5 ระดับ ส่งผลดีต่อความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ การจัดสถานที่บริเวณที่คำนึงถึงธรรมชาติการดำรงชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ ทั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก ทั้งโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกที่มียอดจำหน่ายกว่า 110,000 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้างรายได้ อาชีพ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการใช้สีธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในปีที่ผ่านมา รายได้จากทุกจังหวัดรวมกันกว่า 300,000 ล้านบาท คิดเป็น 1.5% ของ GDP ประเทศไทย ทั้งนี้ ประเด็นใหญ่ที่สำคัญ คือ สิ่งที่ดีต้องเกิดขึ้นอย่าง “ยั่งยืน” ซึ่งความยั่งยืนต้องอาศัยพลังของทุกคนในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถส่งเสริม ขยายโอกาส ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนได้อย่างตรงจุด ขอให้ทุกท่านลงพื้นที่ไปดูด้วยตา ไปให้เห็น ให้รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด ไปช่วยกระตุ้น ให้กำลังใจ เพื่อสื่อสารให้สังคมเห็นแล้วเอาอย่าง นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับโครงการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน หรือ Geo-social Mapping โดยปัจจุบัน มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 7,494 โครงการ สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ คือ สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่ม 431,215 ลบ.ม. มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 3 ไร่ ช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการผังน้ำได้อย่างเหมาะสม

“เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ และการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ในส่วนของการจัดทำซุ้มประตูเมือง และการจัดทำแบบคนโทน้ำ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังแต่ละจังหวัดเเล้ว ขอให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และสมพระเกียรติ อีกเรื่องที่สำคัญ คือ การสนองพระบรมราชโองการในการทำให้ประชาชนมีความสุข โดยปัจจุบันการบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทยเกิดเป็นปัญหาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างประชาชนกับรัฐ ปัญหาเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกัน โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนด และนำที่ดินของรัฐที่เสื่อมโทรมและหมดสภาพแล้วมาจัดให้กับประชาชน ขอให้ทุกจังหวัดช่วยดำเนินการแก้ไขในสิ่งผิด เพื่อช่วยทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างถ้วนหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: