Connect with us

Business

ขอทุนได้แล้ว!! ประกาศ 4 หมวดธุรกิจดิจิทัล เตรียมรับทุนธุรกิจ | O2O

Published

on


กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ defund ประกาศเปิดรับข้อเสนอ โครงการหรือกิจกรรมตามมาตรา 26(1) และ มาตรา 26(2) ซึ่งมีหมวดหมู่ดังต่อไปนี้
1. Digital Agriculture
2. Digital Manpower
3. Digital Technology
4. Digital Government

โดย ตามระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 ผู้มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และพัฒนาจากกองทุนมี 3 ประเภท ได้แก่

หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่ ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

เอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย และองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์

บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของวิชาหรือคณะในสถานศึกษา โดยให้แสดงความจำนงต่อสถานศึกษาของตน เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไป)
ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)
ไม่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จะต้องมีความรู้ความสามารถ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่สำนักงาน ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ดำเนินโครงการที่ผิดสัญญาของกองทุนหรือผู้ทิ้งงานภาครัฐ และไม่เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะทำงานของกองทุนฯ


ต้องการสมัครขอรับทุน หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการขอทุนอื่นได้ที่ O2O

ติดตามเรา
Website: o2oforum.com
Facebook: o2oforum
Line: @o2oforum

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: