Connect with us

News

เคาะอัตราค่าจ้างใหม่ ตามมาตรฐานฝีมือ ใน 3 อาชีพ 17 สาขา เพื่อให้แรงงานมีฝีมือ ได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม

Published

on

เมื่อวานนี้ (31 ม.ค. 66) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน

โดยใน 3 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย

☑️ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ รวม 6 สาขา

1.ช่างระบบถ่ายกำลัง
495 บาท/วัน

2.ช่างระบบปั๊มและวาล์ว
515 บาท/วัน

3.ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก
500 บาท/วัน

4.ช่างปรับ
500 บาท/วัน

5.ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก – แม็ก
ด้วยหุ่นยนต์ 520 บาท/วัน

6.ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
– ระดับ 1 545 บาท/วัน
– ระดับ 2 635 บาท/วัน
– ระดับ 3 715 บาท/วัน

☑️ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล รวม 5 สาขา

1.ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร
– ระดับ 1 465 บาท/วัน
– ระดับ 2 535 บาท/วัน
– ระดับ 3 620 บาท/วัน

2.พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง
585 บาท/วัน

3.พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด
570 บาท/วัน

4.พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง
555 บาท/วัน

5.พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก
520 บาท/วัน

☑️ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ รวม 6 สาขา

1.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)
– ระดับ 1 500 บาท/วัน
– ระดับ 2 600 บาท/วัน

2.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)
– ระดับ 1 500 บาท/วัน
– ระดับ 2 600 บาท/วัน

3.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)
– ระดับ 1 500 บาท/วัน
– ระดับ 2 600 บาท/วัน

4.พนักงานผสมเครื่องดื่ม 
– ระดับ 1 475 บาท/วัน
– ระดับ 2 525 บาท/วัน
– ระดับ 3 600 บาท/วัน

5.ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
530 บาท/วัน

6.ช่างเครื่องช่วยคนพิการ
– ระดับ 1 520 บาท/วัน
– ระดับ 2 600 บาท/วัน

โดยอัตราค่าจ้างฯ นี้ จะมีผลใช้บังคับ 90 วัน หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามไม่ให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนด

หากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
@ ไทยคู่ฟ้า 

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: