Connect with us

News

สถาบันการสร้างชาติ  รุกสร้างเยาวชน NBI-Youth Camp รุ่น 14 | O2O

Published

on

สถาบันการสร้างชาติ  รุกสร้างเยาวชน ดี เก่ง กล้า จัด NBI-Youth Camp#14 สร้างเยาวชนบนหลักหมุดคิดที่ชอบธรรม ปั้น 1,050 เยาวชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ดูเนื้อหาบน O2O Forum

สถาบันการสร้างชาติ จัดค่ายสร้างเยาวชน NBI YOUTH รุ่น 14 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ หวังปั้นเยาวชน  ดี เก่ง กล้า 1,050 คน ในพื้นที่ เพื่อช่วยบ่มเพาะเยาวชนมีค่านิยม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ถูกต้อง

ในท่ามกลางการพัฒนาประเทศ ข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อน คือ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มีหลักคิดที่ถูกต้องบนอุดมการณ์ที่ชอบธรรม ซึ่งสิ่งนี้ได้ถูกละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาโลกกำลังเติบโตท่ามกลางสังคมดิจิทัลในสังคมเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทยเช่นกัน มีการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสารบนแพลทฟอร์มใหม่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา  ผู้คนในสังคม และภาคธุรกิจกำลังปรับตัวรับมือให้ทันและล้ำหน้า เพื่อจะให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่นี้ได้

ในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งเป็นเฟืองสำคัญกลับไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เยาวชนไทยต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ขาดต้นแบบที่ดีในการพัฒนาตนเอง ขาดอัตลักษณ์และการเห็นคุณค่าตนเอง เรียนอย่างขาดเป้าหมายทิศทาง ปัญหาการขาดจิตสำนึกด้านจริยธรรม จนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) โดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 15 เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ หรือ NBI-Youth Camp#14 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” บ่มเพาะพลังในการสร้างชาติอย่างเป็นระบบ กิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม

ซึ่งทางผู้จัดค่ายฯ ได้คัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และอาชีวะศึกษาระดับ ปวช.1-2 ที่มีผลการเรียนในระดับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ขึ้นไป และมีจิตอาสาที่อยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจำนวน 1,050 คน, ผู้ปกครองเยาวชน 100 คน, ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครู 350 คน และพระภิกษุสงฆ์ 100 รูป เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  กิจกรรมในค่ายฯ ได้จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2566 ณ  อาคาร Bangkok Thonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยพิธีเปิดค่ายได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้แทนพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด, รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ปาฐกถาเรื่อง “ความจำเป็นของเยาวชนในการสร้างชาติ”

นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญร่วมในพิธีเปิดอีกหลายท่าน อาทิ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี,นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้แทนนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา  ผู้แทนนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน, ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ รางเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ กล่าวว่า “การพัฒนาเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อของตนเอง, ครอบครัว, หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง, สังคม และประเทศชาติ ที่ผ่านมา นสช. รุ่นต่าง ๆ จากสถาบันการสร้างชาติได้จัดค่ายเยาวชนมาแล้ว 13 ค่าย ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เยาวชนที่มาร่วมค่ายต่างก็ได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และผมมั่นใจว่าเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมใน NBI-Youth Camp#14 จะได้รับการพัฒนาแนวคิดความรู้เหมือนรุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านมา” ดูเนื้อหาบน O2O Forum

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนิด้า โทร 061-546 4266

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: