Connect with us

News

ภาวะผู้นำจาก HBDI ® l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • HBDI ®  คืออะไร
  • ภาวะผู้นำเกี่ยวข้องอย่างไรกับสมอง
  • การแยกภาวะความเป็นผู้นำในแต่ละประเภท

HBDI ® ย่อมาจาก “Herrmann Brain Dominance Instrument” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและวิเคราะห์แนวคิดและสไตล์การคิดของบุคคล โดยอ้างอิงจากแนวคิด Whole Brain ®Thinking ของ Ned Herrmann ที่กล่าวถึงข้ามการใช้ทั้งสมองทั้งสองข้างเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

HBDI ® ประกอบด้วยแบบสอบถามที่ผู้ทดสอบต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การทำงาน การคิดเชิงสร้างสรรค์ และความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ทดสอบเข้าใจแนวคิดหลักของตัวเองว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นในการใช้สมองข้างใดมากที่สุด หรือมีแนวโน้มที่จะคิดในลักษณะใดมากที่สุด

ผลการทำ HBDI ® จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและข้อจำกัดในการคิดของบุคคล และช่วยให้เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว หรือคนในที่สนใจ ในแง่ของการคิดและมีวิธีการตอบสนองที่แตกต่างกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้ HBDI ®สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง การนำเสนอแนวคิด วิธีการสื่อสาร แผนการ การทำงานเป็นทีม และการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้ครบถ้วนกระบวนความคิด ครบ คม รอบด้านมากขึ้น

ภาวะผู้นำจาก HBDI ® หมายถึง ผู้นำที่มีความสามารถในการใช้ และรวมเอาทักษะทางสมองในทุก ๆ ด้านหรือทุกสีเข้าด้วยกัน และสามารถใช้ความคิดและทักษะที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การนำเสนอความเชื่อมโยง, การคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้นำสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ให้เกิดความคิดใหม่ๆ มากขึ้น

ภาวะผู้นำจากการใช้สมอง 4 สี เกี่ยวข้องกับแนวคิด HBDI ® (Herrmann Brain Dominance Instrument) ที่วัดและประเมินสมองของบุคคลใน 4 ด้านหลัก หรือสี คือ สีน้ำเงิน (สมองด้านซ้ายบน), สีเขียว (สมองด้านซ้ายล่าง), สีแดง (สมองด้านขวาล่าง) และ สีเหลือง (สมองด้านขวาบน) ซึ่งแทนกระบวนการคิด ดังนี้

1. สมองด้านซ้ายบน (ส่วนสีน้ำเงิน) 

  • ผู้นำแบบสมองด้านซ้ายบน (ส่วนสีน้ำเงิน) มักจะมองว่าความคิดเห็นและความรู้สึกไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับข้อเท็จจริง ผู้นำประเภทนี้มีความเชื่อมั่นในความเป็นเหตุเป็นผล มีหลักการในการตัดสินใจ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการ มีความรอบคอบและวางแผนการอย่างแม่นยำก่อนที่จะดำเนินการ

2. สมองด้านซ้ายล่าง (ส่วนสีเขียว)

  • ผู้นำแบบสมองด้านซ้ายล่าง (ส่วนสีเขียว)  เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานมาก ทุกสิ่งต้องนำมาลงแผนการทำงานได้ มีความเข้าใจในการวางแผนและการจัดการที่เป็นระเบียบ มีความสามารถในการจัดการเวลาและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำงานตามแผนที่ชัดเจนและมีการควบคุมขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน 

3. สมองด้านขวาล่าง (ส่วนสีแดง)

  • ผู้นำแบบสมองด้านขวาล่าง (ส่วนสีแดง)ผู้นำประเภทนี้เน้นสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้อื่น มีความสามารถในการเข้าสังคมและสร้างความเข้าใจกับผู้คน สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม

4. สมองด้านขวาบน (ส่วนสีเหลือง)

  • ผู้นำแบบสมองด้านขวาบน (ส่วนสีเหลือง)มักเป็นผู้นำที่กล้าได้กล้าเสีย ชื่นชอบการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์และก้าวหน้า ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ และมองหาวิธีในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการทำให้ผู้คนอยากทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

ความสำคัญของการใช้สมอง 4 สีในการสร้างความมีภาวะผู้นำ คือ การรู้จักความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง รู้จักความถนัดของตนเอง ยอมรับ เปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นกระบวนการคิด รวมถึงเกิดการเข้าใจในการทำงานกับผู้อื่นที่มีความคิดที่แตกต่างกันออกไป

การใช้เครื่องมือ HBDI ® (Herrmann Brain Dominance Instrument) หรือ การแยกสมองออกเป็น 4 สี จึงสามารถช่วยให้ผู้นำเข้าใจและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และจัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: