Connect with us

News

Whole Brain ®Thinking คืออะไร? l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • หลักการสำคัญของ Whole Brain ®Thinking
  • องค์ประกอบหลัก Whole Brain ®Thinking
  • ประโยชน์ Whole Brain ®Thinking

Whole Brain ®Thinking เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรของสมองทั้งสองฝั่ง ( ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ) ในการคิดและการแก้ปัญหา ซึ่งแต่ละฝั่งของสมองมีลักษณะและฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน คือ

  • ฝั่งซ้ายของสมองเกี่ยวข้องกับการคิดทางตรรกะและวิเคราะห์ทางตรรกศาสตร์ มีการใช้สติปัญญาและการวางแผนอย่างรอบด้าน การใช้คำพูดและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบ มีลักษณะเชิงวิเคราะห์ และสามารถจัดระเบียบข้อมูลเป็นส่วนย่อยๆ
  • ฝั่งขวาของสมองเกี่ยวข้องกับการคิดทางความรู้สึกและอารมณ์ มีการรับรู้อย่างครบถ้วน มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์และคลื่นสมองที่ซับซ้อน

แนวคิด Whole Brain ®Thinking เน้นการเติบโตและพัฒนาทั้งสองฝั่งของสมอง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของสมองอย่างเต็มที่ในการคิด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน สร้างความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ การพัฒนา Whole Brain ®Thinking ยังสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของงาน จากการที่องค์กรและพนักงานได้เรียนรู้เชิงลึกและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้จนเชี่ยวชาญ

องค์ประกอบของ Whole Brain ®Thinking

Whole Brain ®Thinking หมายถึง การใช้ความคิดและการปฏิบัติโดยใช้ทรัพยากรทั้งสองของสมองทั้งหมดของเรา หนึ่งในแนวคิดหลักของ Whole Brain ®Thinking คือทฤษฎีของ Ned Herrmann (Herrmann Whole Brain Model) ซึ่งแบ่งสมองเป็นสี่ส่วนคือ สมองซีกซ้ายบน สมองซีกซ้ายล่าง สมองซีกขวาบน และ สมองซีกขวาล่าง ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

1. สมองซีกซ้ายบน 

  • สมองซีกนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล เน้นเรื่องข้อเท็จจริง และจริงจัง

2. สมองซีกซ้ายล่าง 

  • สมองซีกนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการวางแผน ลำดับขั้นตอน มีการจัดระบบระเบียบทางความคิด ชอบทำอะไรที่อยู่ในระเบียบแบบแผน

3. สมองซีกขวาล่าง

  • สมองส่วนนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพโดยตรง เน้นเรื่องอารมณ์ ความรู้สึก 

4. สมองซีกขวาบน

  • สมองส่วนนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้จินตาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมโนภาพ 

Whole Brain ®Thinking ช่วยให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทั้งสี่ส่วนของสมองให้เต็มที่ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และ จัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: