Connect with us

News

เอาใจลูกค้าด้วย Whole Brain ®Thinking l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • อธิบายประโยชน์ของทฤษฏี Whole Brain ®Thinking
  • นำเสนอวิธีการบริการลูกค้า
  • สรุปประโยชน์และการนำไปใช้

Whole Brain ®Thinking เป็นกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่ใช้หลักการวิจัยและทฤษฎีการทำงานของสมองมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ สมองซีกซ้ายบน สมองซีกซ้ายล่าง สมองซีกขวาบน และสมองซีกขวาล่าง ที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้

การใช้ Whole Brain ®Thinking เพื่อเอาใจลูกค้า จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยการใช้สมองทั้งสี่มุมจะช่วยให้คุณมองปัญหาหรือสถานการณ์ในมุมมองหลากหลาย โดยเฉพาะในมุมของลูกค้าซึ่งเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และ การดูแลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการที่ช่วยให้การบริการถูกใจลูกค้ามากขึ้นมีดังนี้

  1. ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการเป้าหมาย รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของพวกเขาในการใช้สินค้าหรือบริการของคุณ
  2. วิเคราะห์ลักษณะการคิดของลูกค้า สมองด้านขวามักเกี่ยวข้องกับความคิดร่วมสมัย ความสร้างสรรค์ และความรู้สึก ส่วนสมองด้านซ้ายมักเกี่ยวข้องกับความคิดวิเคราะห์ และการวางแผน
  3. ใช้เทคนิคและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อประเมินความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในด้านต่างๆ อาทิเช่นคุณภาพสินค้า ราคา การบริการหรือประสบการณ์ที่ต้องการ
  4. สร้างการตอบสนองที่เหมาะสม โดยอิงตามความต้องการและคาดหวังของลูกค้าที่ประเมินไว้ สร้างแนวคิดและสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกมุมมอง โดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  5. ใช้การสื่อสารที่เหมาะสมกับลูกค้าในทุกมุมมองของสมอง ให้ข้อมูลและอธิบายด้วยคำพูดที่มีเหตุผลและตรงประเด็น รวมถึงการใช้ภาษาที่สื่อความหมายอย่างชัดเจน
  6. พิจารณาการปรับแต่งแผนการตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายมุมมอง อาจเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การปรับราคา หรือการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
  7. ติดตามและประเมินผลการตอบสนองของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการของคุณ นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

การใช้ Whole Brain ®Thinking และ แบบวัดความถนัดของสมอง HBDI ®จะช่วยให้คุณมีการมองเห็นปัญหาและสถานการณ์จากมุมมองที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาแนวคิดและสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกๆ มุมมองที่เหมาะสม ทำให้คุณสามารถสร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้น การใช้ Whole Brain® Thinking เพื่อเอาใจลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยใช้ทักษะและความสามารถเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: