Connect with us

Culture & Art

วันนี้วันพระ เป็นวันมาฆบูชา

Published

on

ภาพประกอบจาก https://bit.ly/3GYt9ov

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ในแต่ละปี ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือนแปดสองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญ ในพุทธศาสนา

๖ มีนาคม ๒๕๖๖
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
เป็นวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึงวันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในคืนวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

เพื่อรำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง”โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา ต่อหน้าพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งมาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ที่ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน โดยในครั้งนั้นมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

จาตุรงคสันนิบาต หมายความว่า การประชุมด้วยองค์ ๔ โดยเหตุการณ์พิเศษ ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

  • ๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่ วัดเวฬุวัน ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
  • ๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
  • ๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในวันนั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่บรรลุพระอรหันต์แล้ว ทุก ๆ องค์
  • ๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง กำลังเสวยมาฆฤกษ

ขอบคุณภาพประกอบจาก https://bit.ly/3GYt9ov

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: