Connect with us

News

EEC ประกาศรางวัล Corporate Nation Building Award ยกระดับบริษัทสู่มาตรฐานสร้างชาติ | O2O

Published

on

กรุงเทพฯ – โครงการ “Corporate Nation-Building Award” (CNB) เป็นหนึ่งในความพยายามล่าสุดของสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI) ที่จดทะเบียนภายใต้กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะการนำ, การบริหาร, และภาวะคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารในทุกภาคส่วนรวมถึงเยาวชน เพื่อสร้างสังคมที่เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณธรรมและอารยะธรรม ดูเนื้อหาบน O2O Forum

โครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้นในบริบทของนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีมุมมองที่กว้างไกลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนและโลก

นอกจากนี้ โครงการ CNB ยังเป็นการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่นที่ 3 และสถาบันการสร้างชาติ เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร ผ่านกิจกรรม กระบวนการ การบริหารคน และระบบการทำงานใหม่ ๆ

รางวัลที่องค์กรจะได้รับ ได้แก่ คำปรึกษาแนะนำ, การสนับสนุนในส่วนของการอบรม, การสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่น ๆ, การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร, และการยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบในภาคตะวันออกที่ดำเนินการตามหลัก CSR 4.0 

รางวัล “Corporate Nation-Building Award” จะมอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ ภาครัฐบาล, ภาคธุรกิจ, สถานศึกษา, และวัดและองค์กรเพื่อสังคม 

เกณฑ์การมอบรางวัลจะพิจารณาจากการนำนวัตกรรมมาใช้, การดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญาอารยะสังคม, ความยั่งยืน, การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคม, และการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

โครงการ “Corporate Nation-Building Award” ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มภารกิจในการสร้างสังคมและชาติที่ดีขึ้น โดยมีองค์กรธุรกิจเป็นหนึ่งในผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเจริญ ดูเนื้อหาบน O2O Forum

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: