Connect with us

Business

PTT Digital ผนึกกำลัง จับมือกับ GML เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร

Published

on

ตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในเครือ ปตท. จับมือกับ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีดิจิทัล เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท พีทีที
ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) และบริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML)

โดยมีนายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
และนายไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล
มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการศึกษาและทดสอบ Logistic Platform ของ PTT Digital ร่วมกับ GML
เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับการพัฒนาธุรกิจทางด้านการขนส่งของ GML


โดยมีเป้าหมาย เพื่อยกระดับประเทศไทย ให้พร้อมรองรับในการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ของภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ New S-Curve ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ ปตท. ด้วยเช่นกัน


นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
กล่าวว่า “ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในหลายภาคธุรกิจมีเป้าหมายการขยายธุรกิจใหม่ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครอบคลุมการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ทั้งทางบกและทางอากาศ
รวมถึงการขนส่งควบคุมความเย็น บริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็น
และบริการให้เช่าอุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์ ควบคู่กับการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ซึ่งภาคธุรกิจต่างมองหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการ
ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 13% ของ GDP หรือราว 2 ล้านล้านบาท ให้มีต้นทุนที่ลดลง
จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ GML ในการนำระบบ HERMES Platform
ซึ่งเป็นระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะแบบครบวงจรที่ PTT Digital
พัฒนาและให้บริการเข้ามาช่วยยกระดับแผนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ
การขนส่งที่หลากหลายของ GML ให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น”


การลงนามครั้งนี้ นับเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญของไทยในการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการขนส่งของ GML ให้มีประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวมากขึ้น โดยแบ่งธุรกิจ GML ภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้
เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย

1. ศึกษากระบวนการ RAIL AND TERMINAL BUSINESS ของ GML รวมถึง
การออกแบบเอกสารการขนส่งและการติดตามรถไฟและเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสม
โดยนำ HERMES Platform ระบบควบคุมและติดตามการขนส่งที่ออกแบบ
และพัฒนาโดย PTT Digital มาใช้ในการบริหารการขนส่งผ่านทางรถไฟ
เช่น การ Tracking สถานะการจัดส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
การจองตู้ container รวมถึงการจัดทำรายงานและเอกสารการขนส่ง
ที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลในส่วนเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ HERMES Platform
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เหมาะกับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการขนส่ง
สินค้าผ่านทางรถไฟหรือระบบราง (Rail and Terminal)

2. AIR LOGISTICS BUSINESS เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรับใช้ในการรองรับธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เช่น การบริหารจัดการ
คลังสินค้า (Air Cargo Terminal Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการและการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เหมาะกับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการขนส่งสินค้าผ่านทางอากาศ ทั้งการนำเข้า
และส่งออกสินค้าในทุกภาคธุรกิจ

3. COLD CHAIN BUSINESS เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
ในการรองรับธุรกิจการขนส่งสินค้าที่ต้องการการจัดเก็บและการขนส่ง
แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับสินค้า เช่น การซื้อและขาย
ผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบของ Digital International Trading
โดย PTT Digital จะพัฒนา Trading Platform ให้กับ GML เพื่อใช้เป็น
ช่องทางกลางในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร


นายไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล
มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่าง GML และ
พีทีที ดิจิตอลในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะบูรณาการความสามารถด้านเทคโนโลยีของ
พีทีที ดิจิตอล และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ของ GML
ที่จะร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มโลจิสติกส์พร้อมทั้งขยายโอกาสทางธุรกิจ
และช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
รวมถึงเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ กลุ่ม ปตท. ที่ต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ที่จะมุ่งมั่นสนันสนุนให้เกิดการพัฒนาการค้าของประเทศ โดยพัฒนาระบบ
การทำงานที่ทันสมัยในการสนับสนุนธุรกิจด้านการขนส่งทางราง
การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งรูปแบบ Cold Chain
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของไทยที่มีคุณภาพ
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ
และเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างโอกาส
สู่การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลก”

ทั้งนี้ PTT Digital และ GML มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆ
รวมถึงระบบควบคุมและติดตามการขนส่ง (Logistic tracking platform)
ที่ออกแบบเพื่อรองรับการทำ Solution ด้าน Logistic ซึ่งจะสามารถช่วย
ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้งานให้สามารถบริหารจัดการติดตามการขนส่งทั้งกระบวนการ
ได้อย่างครบวงจร สามารถบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่งจากต้นทางสู่จุดหมายปลายทาง
และการซ่อมบำรุงเพื่อตอบโจทย์ในด้าน Smart Supply Management,
Smart IoT, Smart Logistics และ Smart Maintenance
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ New S-Curve อีกด้วย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: