Connect with us

Education

2 กุมภาพันธ์ 2486 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

Published

on

โดยในช่วงแรก เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรและวิชาที่เกี่ยวข้อง 4 คณะ ได้แก่
คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อักษรย่อ : มก ( Kasetsart University : KU )
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการเกษตรโดยเฉพาะ
ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ จากเดิมเป็น โรงเรียนช่างไหม ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2447
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการเพาะปลูก 

โรงเรียนเกษตราธิการ ในบริเวณวังวินด์เซอร์

หลังจากนั้น รวมเข้ากับโรงเรียนแผนที่ และโรงเรียนกรมคลองเป็น โรงเรียนเกษตราธิการ 
ต่อมาถูกยุบรวมเข้ากับ โรงเรียนข้าราชการพลเรีอนฯ ในปี พ.ศ. 2456
ภายหลังได้แยกตัวออกมาเป็นเอกเทศใช้ชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ในปี พ.ศ. 2460
ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม และยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต่อมา รัฐบาลได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกษตรกลาง บางเขน
กับโรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพร่ สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2486
ในช่วงแรกแรก เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น และ วิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
ต่อมาได้ขยายสาขาวิชา ครอบคลุมทั้งเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และงานบริการ 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ตราพระพิรุณทรงนาค
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกำแพงแสน 
วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี อีกหนึ่งแห่งด้วย
เปิดสอน 29 คณะ 2 วิทยาลัย และสถาบันสมทบอีก 2 แห่ง
มีหลักสูตร 583 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ 42 หลักสูตร
นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัย ตามจังหวัดต่าง ๆ อีกหลายแห่ง
เพื่อดำเนินการวิจัยในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง 9 ต้น และหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2552

ภาพจาก
JIRCAS Library
ข้อมูลจาก
Kasetsart University – Wikipedia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: